Prowadzę księgi rachunkowe malutkiego stowarzyszenia, jest to dość uciążliwe. Przeczytałam, że mogę przejść na uproszczoną ewidencję, ale czy decyzji w tej sprawie nie trzeba było podjąć w ubiegłym roku?
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości, który wskazuje, że niektóre organizacje działające w sferze pożytku publicznego mogą zrezygnować z prowadzenia ksiąg rachunkowych. Muszą jednak ten fakt zgłosić do naczelnika urzędu skarbowego w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczynają prowadzenie ewidencji, czyli do końca stycznia, jeśli rok podatkowy jednostki jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W 2016 r. z racji tego, że 31 stycznia to niedziela, termin ten ulega przesunięciu na poniedziałek 1 lutego 2016 r.
Jeśli jednostka ma rok podatkowy inny niż kalendarzowy, musi pamiętać o zgłoszeniu rezygnacji z prowadzenia ksiąg do końca pierwszego miesiąca jej roku podatkowego. Jednostki, które dopiero rozpoczynają działalność, mają na to 30 dni od dnia jej rozpoczęcia. Nie ma określonej formy czy druku takiego zawiadomienia. W piśmie skierowanym do naczelnika US właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia należy wskazać: datę złożenia zgłoszenia, nazwę i adres stowarzyszenia, datę i numer uchwały zgromadzenia członków z ewentualnym podaniem podstawy prawnej, datę, od kiedy zaprzestaje się prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozpoczyna prowadzenie uproszczonej ewidencji.