Skład podatkowy jest miejscem o szczególnym statusie, w którym wyroby akcyzowe są produkowane, przetwarzane, magazynowane, przeładowywane oraz do którego wyroby te są wprowadzane lub, z którego są wyprowadzane w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Skład podatkowy to miejsce, w którym mogą być magazynowane i produkowane nie tylko wyroby własne przedsiębiorcy, ale także wyroby należące do podmiotów trzecich. Możliwe jest zatem prowadzenie tzw. usługowego składu podatkowego, w którym podmiot prowadzący skład nie dokonuje produkcji na swoją rzecz, lecz produkuje lub udostępnia miejsce magazynowe na rzecz swoich kontrahentów. Co istotne, miejsce prowadzenia składu podatkowego określane jest w zezwoleniu wydawanym przez organy celne.

Prowadzenie działalności gospodarczej w ramach składu podatkowego, co do zasady, nie odbiega od innych rodzajów działalności. Konieczne jest jednak spełnienie dodatkowych warunków i formalności, które wynikają m.in. z przepisów o podatku akcyzowym oraz z przepisów celnych.

Prowadzenie składu podatkowego wymaga uzyskania zezwolenia, przy czym procedura jego uzyskania jest istotnie sformalizowana. Osoba, która chce się ubiegać o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego musi spełnić szereg warunków określonych w przepisach akcyzowych.

Do tych warunków należy zaliczyć przede wszystkim prowadzenie określonej działalności związanej z wyrobami akcyzowymi, brak zaległości podatkowych i celnych, posiadania tytułu prawnego do korzystania z miejsca, w którym będzie prowadzony skład podatkowy (przy czym może to być zarówno akt własności, jak i umowa najmu lub dzierżawy) oraz złożenie właściwego zabezpieczenia akcyzowego (w pierwszym roku działalności brak jest możliwości zwolnienia ze złożenia zabezpieczenia).

Decydując się na otwarcie składu podatkowego, przedsiębiorca powinien dysponować stosownym miejscem, gdzie skład ma być prowadzony oraz odpowiednią infrastrukturą techniczną. Oznacza to, że przed wystąpieniem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do nieruchomości (np. prawowłasności, umowę najmu bądź dzierżawy). Konieczne jest również posiadanie odpowiedniego wyposażenia technicznego, które umożliwi prowadzenie składu podatkowego w zakresie planowanych wyrobów akcyzowych. Mowa tutaj np. o zbiornikach produkcyjnych, magazynowych, wagach, mieszalnikach, nalewakach, itp.

Należy również pamiętać, że miejsce, w którym prowadzony będzie skład podatkowy, powinno spełniać szereg warunków związanych z określonym rodzajem działalności gospodarczej, a wymaganych między innymi przez:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Inspekcję Ochrony Środowiska,
 • Państwową Straż Pożarną,
 • Państwową Inspekcję Pracy.

Wniosek o udzielenie zezwolenia

W celu uzyskania stosownego zezwolenia należy wystąpić z pisemnym wnioskiem do naczelnika urzędu celnego. Organ podatkowy dokonuje weryfikacji danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentów oraz warunków, jakie muszą być spełnione, aby zezwolenie mogło zostać wydane.

Po przeprowadzonym postępowaniu w tym zakresie organ podatkowy, co do zasady, ma obowiązek wydać zezwolenie w ciągu 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Składając wniosek, warto postarać się, by zawierał wszystkie istne elementy, czyli: dane dotyczące podmiotu oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, w szczególności imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, adres jego siedziby lub zamieszkania, numer w KRS lub ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP, adres poczty elektronicznej. Należy również dokładnie określić rodzaj i zakres działalności, która będzie prowadzona w składzie podatkowym, jak również wskazać planową lokalizację składu podatkowego, proponowane zabezpieczenie akcyzowe oraz liczby już prowadzonych przez podmiot składów podatkowych.

Załączniki do wniosku

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego jest zobowiązany do zgromadzenia i dostarczenia wraz z wnioskiem szeregu dokumentów i informacji:

 • dokument potwierdzający, ze wnioskodawca jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, zawierający adres i numer ewidencyjny działki, na której znajdować się ma skład podatkowy ,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON,
 • potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego,
 • zaświadczenie wydane przez: a) właściwego naczelnika urzędu skarbowego o niezaleganiu przez wnioskodawcę z podatkami stanowiącymi dochód budżetu państwa, b) właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu przez wnioskodawcę z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób kierujących działalnością wnioskodawcy za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie jest wobec niego prowadzone postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe, z wyłączeniem postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu,
 • odpis z rejestru przedsiębiorców KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w miejscu lub pomieszczeniu, w którym ma być prowadzony skład podatkowy, nie jest prowadzony inny skład podatkowy oraz że miejsce to lub pomieszczenie spełnia warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, wymagane przez Państwową Inspekcję Sanitarną, Inspekcję Ochrony Środowiska, Państwową Straż Pożarną oraz Państwową Inspekcję Pracy,
 • inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów odrębnych, związane z działalnością wykonywaną w składzie podatkowym lub rodzajem wyrobów akcyzowych, w szczególności wymagane koncesje lub zezwolenia, chyba że ich wydanie na podstawie przepisów odrębnych uwarunkowane jest obowiązkiem posiadania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego,
 • szczegółowy plan składu podatkowego z określeniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia miejsca magazynowania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym (należy również wskazać pojemność magazynową),
 • projekt regulaminu funkcjonowania składu podatkowego,
 • oświadczenie wnioskodawcy, że nie zostało mu cofnięte, ze względu na naruszenie przepisów prawa, w okresie ostatnich 3 lat, licząc od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia, żadne z udzielonych mu zezwoleń akcyzowych, jak również koncesja lub zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, ani nie została wydana decyzja o zakazie wykonywania przez niego działalności regulowanej w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych,
 • w przypadkach wyłącznego magazynowania lub przeładowywania wyrobów akcyzowych w składzie podatkowym, należy złożyć oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu wymogów dotyczących minimalnej wysokości obrotu wyrobami akcyzowymi, a w przypadku wnioskodawcy rozpoczynającego działalność w tym zakresie należy złożyć oświadczenie, w którym zadeklaruje on osiągnięcie w danym roku minimalnej wysokości obrotu, proporcjonalnie w podziale na kolejne miesiące,
 • potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej od wniosku w wysokości 82 zl,
 • zgłoszenie do właściwego naczelnika urzędu celnego dotyczące rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • szkic sytuacyjny miejsca prowadzenia działalności, skróconego opisu pomieszczeń oraz wykazu zawierającego nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, a dla zbiorników, pojemników i naczyń - ich pojemność,
 • wykaz zawierający numerację i nazwy przyrządów pomiarowych z podaniem ich przeznaczenia i zakresu użytkowania,
 • opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje wewnętrznego obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, również dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów,
 • wykaz obejmujący imiona, nazwiska oraz stanowiska upoważnionych przez przedsiębiorcę osób odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym kontrolą.

Zezwolenie wydawane jest na czas nieoznaczony, lub na czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż 3 lata.