Zmieniły się przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych. Przy okazji powstały wątpliwości, czy od gruntów zadrzewionych i zakrzewionych należy płacić podatek od nieruchomości.
Zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie o podatku rolnym wynikają z nowelizacji z 25 czerwca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1045). Zmienił się m.in. art. 2 ust. 2, który do końca 2015 r. brzmiał: „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.
Od 1 stycznia 2016 r. przepis ten brzmi następująco: „Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości nie podlegają użytki rolne lub lasy, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”.
Jeżeli porównać tylko zmianę tego jednego przepisu, to pozornie może się wydawać, że obecnie grunty zadrzewione i zakrzewione nie są już wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości, a w konsekwencji podlegają opodatkowaniu. Takie wnioski są jednak mylące. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych nie podlegają podatkowi od nieruchomości, o ile nie zostały zajęte na prowadzenie działalności. W tym zakresie – poza zmianami w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych – należy mieć na uwadze także przepisy ustawy o podatku rolnym. Zgodnie z jej art. 1 opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Przy czym, jak wskazuje rozporządzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2015.542), do użytków rolnych zalicza się:
● grunty orne oznaczone symbolem – R,
● sady oznaczone symbolem – S,
● łąki trwałe oznaczone symbolem – Ł,
● pastwiska trwałe oznaczone symbolem – Ps,
● grunty rolne zabudowane oznaczone symbolem – Br,
● grunty pod stawami oznaczone symbolem – Wsr,
● grunty pod rowami oznaczone symbolem – W,
● grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oznaczone symbolem – Lzr.
Zatem w pojęciu gruntów rolnych objętych wyłączeniem z podatku od nieruchomości mieszczą się także grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych. Mogą one dotyczyć zadrzewień śródpolnych, które w ewidencji gruntów oznacza się symbolem, np.: Lz-Ps – grunt zadrzewiony i zakrzewiony na pastwiskach – czy Lz-Ł – grunt zadrzewiony i zakrzewiony na łąkach.
Przy czym należy wskazać, że zarówno do końca 2015 r., jak i obecnie, w art. 12 ustawy o podatku rolnym przewidziane jest zwolnienia od tego podatku dla użytków rolnych klasy V, VI i VIz oraz dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych ustanowionych na użytkach rolnych.
Podobnie, zarówno w poprzednim stanie prawnym, jak i obecnie, w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych przewidziane jest zwolnienie z podatku. Artykuł 7 ust. 1 pkt 10 tej ustawy wskazuje, że zwalnia się od podatku grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Można mieć wątpliwość, po co ustawodawca przewiduje zwolnienie z podatku dla gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, skoro od 2016 r. nie podlegają już one przepisom tej ustawy. Tym zwolnieniem są jednak objęte inne grunty zadrzewione i zakrzewione, a mianowicie te, które nie są ustanowione na użytkach rolnych.
Podsumowując, jeżeli grunty zadrzewione i zakrzewione nie są faktycznie (fizycznie) zajęte na prowadzenie działalności, to nie są one opodatkowane podatkiem od nieruchomości. Te, które są ustanowione na użytkach rolnych – dlatego że nie są w ogóle objęte ustawą o nieruchomości. Te, które są ustanowione nie na użytkach rolnych – bo obowiązuje względem nich zwolnienie na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 10. Opodatkowane są zatem tylko te, które są faktycznie zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej. Przy czym należy podkreślić, że samo ich posiadanie przez przedsiębiorcę, bez ich faktycznego wykorzystywania do działalności, nie stanowi przesłanki do opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości.