Wraz z 1 stycznia 2016 wzrośnie stawka podatku leśnego do 42,19 zł od 1 ha fizyczny lasu. W 2015 danina ta wynosiła 41,55 zł. Zmienione zostały również – podobnie jak w przypadku podatku rolnego – zasady płatności podatku.

Oprócz nowej stawki podatku leśnego, nowelizacja ustawy o samorządzie gminny zmienia kilka zapisów w ustawie o podatku leśnym.

Jedną ze zmian jest likwidacja obniżonej stawki podatku dla lasów ochronnych. Do 1 stycznia 2016 r. określona była na poziomie 50 proc. Według obniżonej stawki, opodatkowaniu podlegały w dalszym ciągu lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody oraz parków narodowych.

Nowe zasady płatności

Podobnie jak dla podatku od nieruchomości i podatku rolnego, także dla podatku rolnego zostały zmienione zasady jego płatności. Znowelizowana ustawa spowoduje, że po 1 stycznia postępowanie nie będzie wszczynane, a to wszczęte zostanie umorzone jeśli wysokość podatku na dzień 1 stycznia nie przekroczy kosztów doręczenia w najniższej wysokości w obrocie krajowym ekonomicznej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. Obecnie kwota ta wynosi 6,10 zł.

Co więcej, nowe zasady powodują również obowiązek zapłaty całości podatku rolnego w terminie I raty, jeśli jego kwota nie będzie przekraczać 100,50 zł.

Kilka podatków – jedna decyzja

Nowelizacja wprowadza również zasadę, zgodnie z którą, jeśli na osobie fizycznej będzie ciążył obowiązek podatkowy dotyczący podatku leśnego oraz jednocześnie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego, o wysokości zobowiązania podatki będzie poinformowany przez organ podatkowy w jednej decyzji. Warunkiem funkcjonowania tego przepisu jest położenie wszystkich przedmiotów opodatkowania na terenie jednej gminy.

Co więcej, jeżeli grunty leśne stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) kilku osób fizycznych, wysokość łącznego zobowiązania pieniężnego ustala się w odrębnej decyzji (nakazie płatniczym) wystawianym na któregokolwiek współwłaściciela (posiadacza).

Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. wyniosła 191,77 zł za 1 m3.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna (równoważnik 1 ha), obliczoną wg średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.),

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (Mon. Pol. z 2015 r. poz. 1028).

Art. 26 ustawy z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1045)