Podatek od nieruchomości oblicza się od wartości rynkowej budowli jedynie wtedy, gdy nie jest ona amortyzowana – orzekł NSA.
Chodziło o spółkę, która ujęła nakłady przeznaczone na budowle takie jak drogi, place, chodniki w wartości początkowej środka trwałego, którym był budynek galerii handlowej (amortyzowany).
Spółka uważała, że podstawę opodatkowania tych budowli powinna stanowić wartość rynkowa wynikająca z wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego, a nie wartość księgowa, przyjęta dla celów amortyzacji. Tłumaczyła, że drogi, place, chodniki nie stanowią odrębnego środka trwałego i dlatego nie można wyodrębnić ich wartości początkowej.