Od 1 stycznia obowiązują zmienione zasady opodatkowania spadków i darowizn. Modyfikacje są istotne ponieważ dotyczą zarówno zwolnień, jak i nakładają obowiązki podatkowe na nowe podmioty.

Po pierwsze w celu uszczelnienia systemu podatkowe i uniemożliwienia uchylania się od zapłaty podatków postanowiono, że współwłaściciele nabywający przedmiot współwłasności na własność zobowiązani będą do uiszczenia daniny. Powinność ta dotyczyć będzie następujących sytuacji:
• nabycia własności rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność,
• nabycia własności części rzeczy wspólnej (wspólnego prawa majątkowego) przez niektórych dotychczasowych współwłaścicieli na dalszą współwłasność,
• wyodrębnienia własności lokali na rzecz niektórych lub wszystkich współwłaścicieli.


Po drugie zwolniono z podatku „nabycie własności gruntów, stanowiących gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, wraz z będącymi ich częścią składową drzewami i innymi roślinami, pod warunkiem że w wyniku nabycia zostanie utworzone lub powiększone gospodarstwo rolne, a powierzchnia gospodarstwa rolnego utworzonego lub powstałego w wyniku powiększenia będzie nie mniejsza niż 11 ha i nie większa niż 300 ha oraz gospodarstwo to będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia”. Zgodnie z wolą ustawodawcy „zwolnienie to stanowi pomoc de minimis w rolnictwie, o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9)”.

Po trzecie zmodyfikowano zasady zwolnienia najbliższej rodziny od płacenia daniny. Do tej pory, by skorzystać z uprawnienia, potrzebne było oświadczenie złożone w urzędzie skarbowym w terminie 6 miesięcy od wskazanego w przepisach momentu. Obecne rozwiązanie ma ułatwić podatnikowi postępowanie. Jeżeli oświadczenie woli w danej sprawie zostało złożone w formie aktu notarialnego lub umowa została zawarta w takie formie uprawniony nie będzie musiał oddzielnie zgłaszać zdarzenia do fiskusa.

Kolejną zmianą jest precyzyjne wskazanie chwili powstania obowiązku podatkowego w przypadku realizowania w ratach: darowizny, polecenia darczyńcy, zapisu zwykłego, zapisu dalszego oraz polecenia testamentowego. Od stycznia „jeżeli nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części”.

Po piąte rozszerzono obowiązywanie ulgi mieszkaniowej na nowo wybudowane budynki i lokale. Zmiana dotyczy sytuacji, w której ulga mieszkaniowa nie przestaje obowiązywać, gdy zmiana miejsca zamieszkania spowodowana jest koniecznością. Ponadto zapisano, że w przypadku budowy domu lub lokalu, ulga za poprzednie loku zakupione z ulgą nie wygasa jeżeli wszystkie środku osiągnięte ze sprzedaży zostaną wydane w ciągu 2 lat od chwili sprzedaży na nowy dom.

Ostatnia modyfikacja dotyczy notariuszy. Od Nowego Roku to właśnie oni stali się płatnikami podatku od umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności i użytkowania. Ustawodawca określił także obowiązku notariuszy w związku z deklaracjami podatkowymi.

Na podstawie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2015r., poz. 86).