VAT jest należny w Polsce także wtedy, gdy kontrahent nie posiada tu budynków ani nie zatrudnia pracowników – potwierdził NSA.
Chodziło o przypadek bardzo podobny do sprawy polskiej spółki Welmory, w której orzekał Trybunał Sprawiedliwości UE. Z wyroku TSUE z 16 października 2014 r. (sygn. akt C-605/12) wynikało, że cypryjska firma, która korzysta w Polsce z personelu i usług technicznych innego podmiotu, może być zmuszona płacić VAT nad Wisłą.
Reklama
Sprawa rozpatrywana przez NSA dotyczyła niemal identycznej sytuacji. Polska spółka z o.o. miała świadczyć na rzecz cypryjskiego kontrahenta usługi internetowego serwisu aukcyjnego, skierowanego do polskich użytkowników. Mieli oni kupować elektroniczne jednostki BID, za pomocą których nabywaliby następnie towary (BID to prawo do jednorazowego przebicia ceny za produkt wystawiony na aukcji w ramach serwisu).

Reklama
Zakładano, że cypryjski kontrahent nie będzie miał na terytorium Polski żadnej infrastruktury, nie będzie miał więc tu żadnych pomieszczeń, majątku ruchomego ani nie będzie zatrudniał osób. W związku z tym planowano, że polska spółka z o.o. (czynny podatnik VAT) będzie wystawiała na rzecz cypryjskiego kontrahenta faktury, na których nie będzie wykazywała polskiego VAT. Napisze bowiem, że transakcja jest objęta odwrotnym obciążeniem i że podatek zapłaci kontrahent na Cyprze.
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał jednak, że podatek powinien być zapłacony w Polsce. Stwierdził, że brak stałego zaplecza technicznego i personalnego nie wyklucza prowadzenia przez cypryjskiego kontrahenta działalności gospodarczej w Polsce, nawet jeśli jego siedziba jest na Cyprze.
Spór toczył się o to, czy faktycznie cypryjski kontrahent ma w Polsce stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu art. 28b ust. 2 ustawy o VAT. Sądy obu instancji uznały, że tak. Nie musi bowiem posiadać tu budynków, ani zatrudniać pracowników. Wystarczy, że będzie korzystał na terenie Polski z zaplecza technicznego i osobowego polskiego podmiotu. Można wykonywać w Polsce działalność gospodarczą bez angażowania własnego potencjału gospodarczego, na podstawie cywilnoprawnej umowy o współpracę – orzekł WSA w Krakowie. Podobnie uznał NSA.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 25 września 2015 r., sygn. akt I FSK 578/15.