Prowadzę niewielkie biuro rachunkowe. W ostatnich tygodniach zgłosiła się do mnie firma irlandzka niemająca stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce i niezarejestrowana dla celów VAT w Polsce. Firma irlandzka od początku 2015 r. dokonuje sprzedaży za pośrednictwem internetu dla osób indywidualnych w Polsce. Przedmiotem sprzedaży są rzeczy ruchome (bez wyrobów akcyzowych), np. odzież, kosmetyki, drobny sprzęt RTV-AGD. Sprzedane towary są wysyłane z Irlandii do nabywców w Polsce. Towary nie są opodatkowane VAT w Irlandii w systemie marży ani w podobnej procedurze. Z informacji uzyskanych od firmy irlandzkiej wynika, że wartość sprzedaży dla nabywców z Polski zbliża się do 150 000 zł. Czy firma irlandzka powinna się zarejestrować dla celów VAT w Polsce?
Analiza przedstawionego stanu faktycznego wskazuje, że sprzedaż dokonywana za pośrednictwem internetu przez firmę irlandzką na rzecz nabywców z Polski spełnia definicję sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju. Towary są bowiem wysyłane przez irlandzkiego podatnika podatku od wartości dodanej z Irlandii do Polski, a sprzedaż jest dokonywana na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami VAT i niemających obowiązku rozliczania podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
Definicja ustawowa
Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 24 ustawy o VAT przez sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju rozumie się dostawę towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem że dostawa jest dokonywana na rzecz:
a) podatnika lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT, lub
b) innego niż wymieniony w lit. a podmiotu niebędącego podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT i niemającego obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9 ustawy o VAT.
Miejsce dostawy
Aby ustalić, czy firma irlandzka powinna się zarejestrować dla celów VAT w Polsce, należy ustalić miejsce dostawy towarów. Ustawodawca w sposób szczególny ustala miejsce dostawy towarów w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju.
Stosownie do art. 24 ust. 2 w związku z ust. 3 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną poza terytorium kraju, jeżeli całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w roku podatkowym kwoty 160 000 zł, pod warunkiem że całkowita wartość towarów innych niż wyroby akcyzowe, wysyłanych lub transportowanych z tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju pomniejszona o kwotę podatku od wartości dodanej, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 160 000 zł.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wartość sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju w 2015 r. zbliża się do kwoty 150 000 zł, zatem nie został jeszcze przekroczony limit 160 000 zł wartości tej sprzedaży w danym roku podatkowym. Firma irlandzka nie musi się zatem rejestrować dla celów VAT w Polsce (por. interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2014 r., nr IPPP3/443-428/14-5/KT), chyba że skorzysta z opcji opodatkowania.
Ważny próg kwotowy
Podatnicy podatku od wartości dodanej, którzy nie przekroczą kwoty 160 000 zł, mogą wybrać miejsce opodatkowania na terytorium kraju, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji). Zawiadomienie to składa się co najmniej na 30 dni przed datą dostawy, od której podatnik wybiera opcję. Opcja obowiązuje co najmniej przez dwa lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym tą opcją. W przypadku gdy po upływie ww. okresu podatnik rezygnuje z korzystania z opcji, jest on zobowiązany zawiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o tej rezygnacji (zob. art. 24 ust. 4–7 ustawy o VAT).
W przypadku przekroczenia kwoty 160 000 zł, stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium kraju.
Zatem jeżeli wartość sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju przekroczy w 2015 r. kwotę 160 000 zł, to firma irlandzka zobowiązana będzie uznawać dokonane w ramach tej sprzedaży dostawy za opodatkowane VAT w Polsce do końca 2015 r. i w trakcie całego 2016 r.
Przekroczenie limitu 160 000 zł oznaczać będzie dla firmy irlandzkiej konieczność zarejestrowania się jako podatnik VAT czynny w Polsce. Należy tutaj zauważyć, że na mocy art. 113 ust. 13 pkt 3 ustawy o VAT zwolnień podmiotowych określonych w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT nie stosuje się do podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).