Ostatnio weszły w życie rozporządzenia w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. Jedno dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), drugie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Zgodnie z nimi z listy "rajów podatkowych" wypadło Belize i Aruba oraz terytoria zależne Wielkiej Brytanii: Bermudy, Kajmany, Montserrat, Turks i Caikos, Giblartar. Skrócenie czarnej listy "rajów podatkowych" jest bezpośrednim skutkiem dokonanej przez OECD w ubiegłym roku okresowej oceny państw i terytoriów pod kątem wymiany informacji podatkowych. W wyniku raportów przygotowanych przez OECD siedem państw, które dotychczas uznane były za stosujące szkodliwą konkurencję podatkową, uzyskało pozytywną ocenę OECD.

"Z oceny tej wynika, iż w dużym stopniu dane państwo lub terytorium spełnia standardy OECD w ramach wymiany informacji podatkowych" - napisano w uzasadnieniu do rozporządzenia. MF zaznaczyło, że najwyższej oceny OECD żaden kraj jednak nie dostał.

Resort finansów wskazał ponadto, że pozytywnie ocenione przez OECD kraje spełniają też drugie kryterium, pozwalające na wykreślenie z listy "rajów podatkowych" - istnieje podstawa prawna do wymiany informacji podatkowych z nimi. Mimo zmiany na liście "rajów podatkowych jest jeszcze 31 krajów i terytoriów, w tym: Andora, Barbados, Grenada, Hongkong, Liberia, Lichtenstein, Malediwy, Monako, Nauru, Panama, Seszele.

Mec. Agnieszka Soja, ekspertka prawa korporacyjnego i podatkowego, partnerka kancelarii SPCG uważa, że unikanie opodatkowania to kwestia kontrowersyjna. Dlatego im bardziej przejrzyste są przepisy z nią związane, tym lepiej. Katalog obszarów, w których występuje szkodliwa konkurencja podatkowa, tworzony jest w celu przeciwstawiania się praktykom stosowanym przez niektóre państwa i terytoria zależne, posiadające własne systemy podatkowe.

"Poprzez świadome wprowadzanie w swoich ustawodawstwach podatkowych rozwiązań ułatwiających podmiotom gospodarczym „przenoszenie” do nich dochodów, ułatwiają tym podmiotom unikanie lub uchylanie się od opodatkowania w innym państwie. Miejsca te powszechnie znane są jako „raje podatkowe" z uwagi na m.in. bardzo niskie opodatkowanie lub jego brak, nieprzejrzysty system fiskalny, nierówne podatkowe traktowanie dochodów uzyskiwanych ze źródeł położonych na terytorium danego państwa w stosunku do dochodów „przetransferowanych” do tego kraju, a także brak chęci miejscowej administracji do wymiany informacji podatkowych" - wyjaśniła.

Dodała, że skrócenie listy "rajów podatkowych" oznacza w dalszej kolejności również zmniejszenie liczby podmiotów, na których ciążą obowiązki dokumentacyjne wynikające z dokonywania transakcji, w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

Soja wskazała, że zredukowana zostanie również lista kontrahentów niebędących osobami prawnymi, a zawierających umowy spółki, a także zawierających umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, gdzie jedną ze stron takiej umowy jest podmiot mający miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

"Zmiana ta wywrze skutek także w odniesieniu do podmiotów, które czerpią dochody ze spółek, mających siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju zaliczanym do tej pory do rajów podatkowych, wyłączając je spod regulacji dotyczących opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej, tzw. CFC, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2015 roku" – podkreśliła.