1 lipca 2015 roku wejdzie w życie wiele zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U., poz. 605). Także z początkiem lipca 2015 r. przestanie mieć zastosowanie przepis wyłączający możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych o niewielkiej ładowności. Od 15 do 17 czerwca do wydań Dziennika Gazety Prawnej dołączymy książki ze szczegółowy zapisem zmian z – co szczególnie ważne – odpowiednimi przykładami oraz z wypowiedziami ekspertów.

Wśród podjętych tematów pojawią się m. in. kwestie: towarów objętych odwrotnym obciążeniem, wyłączenia obowiązku rozliczania odwrotnego obciążenia przez podatników niebędących podatnikami VAT czynnymi, zmian w przepisach o odpowiedzialności solidarnej oraz zmian o uldze na złe długi i korekcie VAT przez dłużników. Zamieścimy także podumowanie pół roku obowiązywania nowych przepisów określających zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania oraz spory VAT przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także największe aktualnie kontrowersje dotyczące stosowania przepisów VAT oraz opiszemy utratę mocy przez przepis wyłączający możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do samochodów osobowych.

W cz I i II czytelnicy znajdą komentarze ekspertów na temat zmian od 1 lipca 2015 r. i od stycznia 2016 r., omówienie kontrowersji dotyczących stosowania przepisów VAT, ujednolicony tekst ustawy o podatku od towarów i usług z oznaczonymi najnowszymi zmianami.

Część III to VAT w pytaniach i odpowiedziach m. in. na pytania o prawidłowe rozliczenia wynikające ze zmian wprowadzonych w 2014 i 2015 roku, interpretacje organów podatkowych oraz orzecznictwo.

Czytelnicy poznają odpowiedzi na pytania: czy wysyłka towaru to już dostawa, kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną, jak udokumentować rabat pośredni, czy sprzedaż towaru na rzecz pracownika wykonującego działalność gospodarczą podlega odwrotnemu opodatkowaniu, jakie są ułatwienia w zakresie stosowania uproszczonej procedury przy imporcie towarów, czy sprzedaż samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej osoby fizycznej stanowi dostawę opodatkowaną VAT, czy pracodawca ma prawo odliczyć VAT z wystawionej na niego faktury dotyczącej zakupu okularów dla pracowników, czy podmioty powiązane skorzystają z ulgi na złe długi.

Wiele pytań rodzą z pewnością zmiany w przepisach wyłączające możliwość odliczania podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa do samochodów osobowych.

Obecnie na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej z 7 lutego obniżenia kwot lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, których dopuszczalna ładowność jest mniejsza niż 425 kg (w przypadku pojazdów posiadających tylko miejsce dla kierowcy), 493 kg (w przypadku pojazdów dwumiejscowych) albo 500 kg (w przypadku pojazdów o więcej niż dwóch miejscach). Co prawda przepis ten nie dotyczy pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej
(zob. art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej z 7 lutego), lecz obowiązki związane z takim wykorzystywaniem pojazdów samochodowych są na tyle duże, że mało podatników korzysta z tej możliwości. W konsekwencji większość podatników wykorzystujących na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe oraz pozostałe wymienione pojazdy samochodowe (jak również pojazdy, które nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, np. motocykle) nie odlicza podatku naliczonego przy nabywaniu paliwa.

Z dniem 1 lipca 2015 r. się to zmieni, gdyż wyłączenie prawa do odliczenia wynikające ze wskazanego na wstępie art. 12 ust. 1 ustawy nowelizującej z 7 lutego stosuje się tylko do 30 czerwca 2015 r. Od początku lipca 2015 r. podatnicy wykorzystujący na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej samochody osobowe oraz pozostałe wymienione pojazdy samochodowe (jak również pojazdy, które nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, np. motocykle) uzyskają możliwość odliczania 50% kwoty podatku
naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa (możliwość odliczania tylko połowy kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakupy paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów, o których mowa, wynika z art. 86a ust. 1 w zw. z art. 86a ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT).

Przykład

Na potrzeby prowadzonej działalności podatnik wykorzystuje samochód osobowy. W dniu 5 lipca 2015 r. podatnik otrzyma fakturę dokumentującą nabycie paliwa do tego samochodu na kwotę 262,24 zł netto + 60,32 zł VAT. Z faktury tej – zakładając, że podatnik wykonuje wyłącznie czynności opodatkowane – będzie mógł odliczyć 30,16 zł (60,32 zł x 50%).

Więcej szczególnych przypadków i ich opisów wraz z komentarzami w publikacjach od 15 do 17 czerwca.

ikona lupy />
ShutterStock