Kolejne zmiany w VAT. Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. z o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 605; dalej: ustawa nowelizująca) wprowadza wiele zmian, z których część wejdzie w życie już 1 lipca 2015 r., zaś część 1 stycznia 2016 r.Niektóre z wprowadzonych zmian będą korzystne dla podatników (np. możliwość korzystania z ulgi na złe długi przez wierzycieli powiązanych z dłużnikami czy wyłączenie obowiązku korygowania VAT przez dłużnika będącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji). W większości przypadków zmiany mają jednak na celu ochronę interesów fiskusa i trudno je uznać za korzystne dla podatników.
Taki właśnie charakter ma najważniejsza z wprowadzanych ustawą nowelizującą zmian, polegająca na dodaniu przepisów określających zasady obliczania kwoty podatku naliczonego w odniesieniu do zakupów towarów i usług wykorzystywanych częściowo do celów działalności gospodarczej, częściowo zaś do celów innych niż działalność gospodarcza. W przypadku wielu podatników nowe przepisy spowodują konieczność określania i stosowania w trakcie roku przy dokonywaniu odliczeń nowej proporcji (prewspółczynnika), zaś po zakończeniu roku – nowego rodzaju korekty rocznej.
W drugiej kolejności należy wskazać zmiany w przepisach o odwrotnym obciążeniu. Z jednej strony ograniczą one stosowanie tego mechanizmu w przypadku transakcji krajowych (przez wyłączenie stosowania odwrotnego obciążenia w przypadkach, gdy nabywcami są podatnicy inni niż zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni). Z drugiej jednak rozszerzą zakres jego stosowania (przez objęcie procedurą odwrotnego obciążenia nowych kategorii towarów).
Zmiany wprowadzane ustawą nowelizującą dotyczyć będą przede wszystkim sposobu rozliczania VAT, a nie wysokości tego podatku. Wyjątek stanowić będzie likwidacja stawki 8-proc. do dostaw sprzętu przeciwpożarowego. Zmiana ta wejdzie jednak w życie dopiero 1 stycznia 2016 r., a więc uprawnione podmioty planujące nabyć sprzęt przeciwpożarowy z obniżoną stawką VAT mają jeszcze na to trochę czasu.