Przy rozliczeniu PIT za 2014 rok rodzice lub opiekunowie prawni trójki, czwórki i większej liczby dzieci mogą odpisać większe kwoty od podatku.
Czy rodzice mogą skorzystać z ulgi
Pani Anna w grudniu 2013 r. urodziła syna. Dochody męża w zeszłym roku były wysokie, a jej niewielkie. Czy w rozliczeniu za 2014 r. oboje skorzystają z ulgi prorodzinnej?
TAK
Z ulgi mogą korzystać podatnicy PIT uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Jeśli pani Anna i jej mąż nie są przedsiębiorcami i nie uzyskali dochodów opodatkowanych 19-proc. stawką liniową PIT lub ryczałtem ewidencjonowanym i za 2014 r. rozliczą się na formularzu PIT-36 lub PIT-37, ulga im przysługuje. Dotyczy dzieci małoletnich, a także pełnoletnich (do ukończenia 25. roku życia), jeśli uczą się lub studiują i nie uzyskały w zeszłym roku dochodów wywyższych niż 3089 zł. Ustawa o PIT nie pozwala też skorzystać z ulgi osobom, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19-proc. stawką podatku lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Pani Anna i mąż muszą też pamiętać, że odliczenie przysługuje za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym wykonywana była władza rodzicielska, pełniona funkcja opiekuna lub sprawowana opieka nad dzieckiem, pod warunkiem że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka nie przekroczyły w 112 tys. zł. Ulgą małżonkowie mogą się podzielić – po połowie lub w innej proporcji, może ją też odliczyć jedno z nich.
Czy samotna matka odliczy ulgę
Pani Joanna sama wychowuje pięcioletniego syna. Czy może skorzystać z ulgi na dziecko, jeśli jej dochód roczny przekracza 56 tys. zł?
TAK
Osoby wychowujące jedno dziecko mogą skorzystać z ulgi, o ile ich roczne dochody nie przekroczą limitu 112 tys. zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka); 112 tys. zł dla samotnie wychowującego dziecko i 56 tys. zł dla niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku. Jeśli dochód pani Joanny był niższy niż 112 tys. zł, skorzysta z ulgi.
Czy po ślubie przysługuje odliczenie
Pan Adam z panią Zofią są małżeństwem od 2013 roku. We wrześniu urodziło im się dziecko. Ich dochody nie przekroczyły 100 tys. zł. Czy mogą skorzystać z ulgi?
TAK
Małżonkowie mogą skorzystać z ulgi za każdy miesiąc (4 miesiące – od września do grudnia, po 92,67 zł), kiedy byli rodzicami, o ile ich dochody nie przekroczyły 112 tys. zł.
Czy konkubent też ma prawo do ulgi
Pan Michał i pani Monika w lutym zostali rodzicami, żyją w konkubinacie. Pan Michał uzyskał dochody w wysokości 45 tys. zł, a pani Monika 70 tys. zł. Czy mają prawo do ulgi?
TAK
Przy ustalaniu prawa do ulgi w przypadku konkubentów z jednym dzieckiem trzeba uwzględnić limit dochodu w wysokości 56 tys. zł. Dotyczy on każdego z rodziców, więc jedynie pan Michał skorzysta z ulgi na dziecko, bo tylko jego dochody mieszczą się w limicie. Ponadto konkubentów nie obowiązuje limit 112 tys. zł.
Czy kwota do odliczenia się zwiększyła
Pan Marcin i jego żona uzyskali w 2014 r. niewielkie dochody. Mają trójkę dzieci. Czy w rozliczeniu za 2014 r. będą mogli odliczyć więcej z tytułu ulgi na dziecko niż rok wcześniej?
TAK
Ustawa o PIT przewiduje o 20 proc. wyższą kwotę ulgi na trzecie, czwarte i kolejne dzieci w stosunku do kwot obowiązujących w rozliczeniu za 2013 r. Na pierwsze i drugie można odliczyć od podatku po 1112,04 zł, na trzecie 2000,04 zł, na czwarte i kolejne – po 2700 zł. Można wykorzystać całą kwotę ulgi, nawet jeśli „zabraknie” podatku do jej odliczenia. Pan Marcin i jego żona wyzerują więc swój podatek, a kwotę nieodliczonej ulgi urząd zwróci im na konto, pod warunkiem że różnica między kwotą odliczoną w zeznaniu podatkowym a kwotą przysługującego im odliczenia z tytułu ulgi na dzieci (przy trójce dzieci to 4224,12 zł) nie przekroczyła kwoty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Czy na dziecko z poprzedniego związku jest ulga
Państwo Małokowscy osiągnęli dochód 120 tys. zł. Mają wspólne małoletnie dziecko, pan Małokowski ma też dwójkę małoletnich potomków z poprzedniego związku. Czy mogą skorzystać z ulgi?
TAK
Ale możliwość dotyczy tylko pana Małokowskiego, jego żona ma tylko jedno dziecko i przekroczyła limit dochodów (112 tys.zł). Pan Małokowski może odliczyć ulgę na dwoje dzieci z poprzedniego związku i na trzecie z obecnego. Na pierwsze i drugie odliczy maksymalnie po 1112,04 zł (o ile była partnerka zrezygnowała z ulgi), a na trzecie 2000,04 zł.
Czy trzeba złożyć dodatkowy PIT
Państwo Zegarkowscy wspólnie wychowują czworo dzieci (czwarte urodziło się w lipcu). Mama nie uzyskała w zeszłym roku dochodów i chce rozliczyć się wspólnie z mężem. Czy muszą złożyć dodatkowy PIT?
TAK
Kwota ulgi na dzieci za 2014 r. to 4674,12 zł (2224,08 zł na dwoje dzieci, 2000,04 zł na trzecie i 1350 zł na czwarte, urodzone w lipcu. We wspólnym zeznaniu rocznym małżonkowie odliczyli od podatku jedynie 431 zł (tyle pozostało podatku po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne). Kwota niewykorzystanej ulgi wyniosła więc 4243,12 zł. Podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zapłacone od wynagrodzenia pana Zegarkowskiego to 4112 zł. O zwrot tej ostatniej kwoty małżonkowie będą mogli wystąpić do urzędu składając PIT/UZ.
Czy do PIT potrzebny jest załącznik
Państwo Kaczorowscy mają dwójkę dzieci (w styczniu 2014 r. urodziły się bliźniaki) i chcą skorzystać z ulgi na dzieci. Czy muszą do PIT dołożyć jakiś załącznik?
TAK
Do formularza PIT-36 lub PIT-37 trzeba dołączyć załącznik PIT/O. Jeśli czytelnicy chcą otrzymać przysługującą kwotę niewykorzystanej ulgi na dzieci, muszą też wypełnić PIT/UZ. Nie ma obowiązku dołączać do zeznań rocznych dodatkowych dokumentów, ale niewykluczone, że trzeba je będzie przedstawić w przyszłości na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Po otrzymaniu takiego żądania trzeba przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia ulgi, zwłaszcza: odpis aktu urodzenia dziecka, zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą, czy zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.