Zwolnienie z podatku dochodowego dotyczy wyłącznie przychodów ze zbycia całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego – wyjaśnił dyrektor katowickiej izby.

Interpretacja dotyczy spadkobiercy, który wraz z siostrami odziedziczył udział w nieruchomości rolnej. Grunty nadal jednak użytkowała tylko jedna z sióstr. W związku z tym pozostali spadkobiercy postanowili odsprzedać jej swoje udziały. Do transakcji doszło przed upływem pięciu lat od odziedziczenia.
Mężczyzna był zdania, że mimo tego nie zapłaci podatku, dzięki art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT. Przepis ten zwalnia z daniny przychody ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy jedynie przychodów ze sprzedaży gruntów, które w związku ze sprzedażą straciły charakter rolny. O tym jednak nie było mowy, bo siostra nadal zamierzała prowadzić gospodarstwo.
Mężczyzna podkreślał także, że nieruchomość spełnia wszystkie kryteria uznania jej za gospodarstwo rolne na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.). Wchodzące w jej skład grunty są bowiem użytkami rolnymi, nie są wykorzystywane na potrzeby działalności gospodarczej, stanowią własność osoby fizycznej, a ich łączna powierzchnia przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.
Dyrektor izby uznał jednak, że spadkobierca powinien zapłacić 19 proc. PIT, tak jak od każdej sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat od jej nabycia. Wyjaśnił, że źródłem przychodu jest w tym wypadku zbycie udziału we współwłasności nieruchomości, a nie części nieruchomości, która stanowi gospodarstwo rolne. Dlatego mężczyzna nie może skorzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o PIT. W rzeczywistości spadkobiercy nie sprzedali siostrze swojej części nieruchomości, lecz swoje udziały we wszystkich nieruchomościach objętych masą spadkową.
Ze sprzedażą części nieruchomości mamy do czynienia np. wtedy, gdy wszyscy współwłaściciele nieruchomości wydzielają z nieruchomości gruntowej kilka działek i wszyscy współwłaściciele razem sprzedają innej osobie fizycznej jedną z wydzielonych z nieruchomości gruntowej działkę. Tak jednak nie jest w rozpatrywanej sprawie, bowiem przedmiotem sprzedaży nie była część nieruchomości (wydzielona działka), ale udział w całej nieruchomości – stwierdził dyrektor.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 1 kwietnia 2015 r. nr IBPBII/2/4511-7/15/MZM