Podatek rolny, podatek leśny, podatek od posiadania psa, od nieruchomości czy od środków transportowych to tzw. podatki lokalne. W 2023 roku stawki tych podatków zostały podwyższone, na co niewątpliwie miała wpływ sytuacja gospodarcza, w tym wysoka inflacja w naszym kraju. Warto zapoznać się z planowanymi podwyżkami w tym obszarze.

Podatek rolny

Wysokość podatku rolnego zwiększy się w 2023 roku. Wszystko za sprawą wzrostu ceny żyta, która jest podstawą do obliczania tej daniny. Kto musi płacić podatek rolny, w jakiej kwocie oraz jakie są zwolnienia i ulgi. Stawki podatku zależą od średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy.

Podatek rolny: Jaka kwota, kto musi zapłacić, dla kogo zwolnienia

Podatek rolny 2022: Ile wynosi stawka?

Podatek rolny - terminy płatności

Wysokość ceny skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy.

Podatek leśny

Właściciele lasów zgodnie z ustawą o podatkach lokalnych są zobowiązani do uiszczenia podatku leśnego. Wysokość podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku.

Podatek leśny - w jaki sposób ustala się wysokość

Stawki podatku leśnego na 2023 rok

Jak obliczyć podatek leśny?

Stawki poszły mocno w górę w związku z cenami drewna.

Podatek od posiadania psa

Podatek od psa to podatek samorządowy, który ustawowo nazywany jest opłatą od posiadania psów. Wpływy z tego podatku zasilają budżet gminy, a organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, przy czym podatek od jednego psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów.

Kto ma płacić podatek od psa

Podatek psa. Ile wyniesie w 2023?

Wysoka inflacja w przyszłym roku uderzy również po kieszeniach właścicieli psów. Za swoje czworonogi będą musieli zapłacić wyższy podatek niż dotychczas.

Podatek od nieruchomości

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, stawki podatku od nieruchomości ustala w uchwale rada gminy lub miasta. Stawki nie mogą jednak przekroczyć ustawowego maksimum. Określa je corocznie w drodze obwieszczenia minister finansów, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji w pierwszym półroczu, zaokrąglając je do pełnych groszy w górę. Inflacja w pierwszym półroczu wyniosła 11,8 proc.

Podatek od nieruchomości w 2023 r. – górne granice stawek

Kto płaci podatek od nieruchomości

Inflacja w pierwszym półroczu wyniosła 11,8 proc.

Podatek transportowy

Jeśli podatnik posiada pojazdy i urządzenia, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton stawka podatku wynosi 3897,01 zł. Stawki podatku uchwala rada gminy w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

Stawki maksymalne podatku od środków transportowych 2023

Terminy i sposoby płatności podatku

Rada gminy może różnicować stawki, uwzględniając w szczególności: wpływ pojazdu na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.