Wysoka inflacja w przyszłym roku uderzy również po kieszeniach właścicieli psów. Za swoje czworonogi będą musieli zapłacić wyższy podatek niż dotychczas. Ile wyniesienie opłata? Czy jest obowiązkowa?

Jest to podatek samorządowy, który ustawowo nazywany jest opłatą od posiadania psów. Wpływy z tego podatku zasilają budżet gminy, a organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, przy czym podatek od jednego psa nie może przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów.

Więcej na ten temat przeczytasz w naszej encyklopedii >>>

Czy podatek od psa jest obowiązkowy?

Zgodnie z treścią art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 1991 nr 9 poz. 31) rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów.

Co istotne ww. organ może (a nie musi) wprowadzić taki podatek. W praktyce oznacza to więc, że obowiązek jego uiszczenia będzie zależał od tego czy dany samorząd zdecyduje się taką daninę. Jak zatem mamy sprawdzić czy w miejscowości, w której mieszkamy obowiązuje podatek od posiadania psa? W tym celu najlepiej zajrzeć do Biuletynu Informacji Publicznej konkretnej gminy. W nim znajdziemy wszelkie niezbędne w tym zakresie informacje.

Odpowiadając zaś na pytanie postawione w śródtytule: Podatek jest obowiązkowy, jeżeli dana gmina się zdecyduje na jego wprowadzenie.

Kto ma płacić podatek od psa

Ustawa wprost wskazuje, że opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

Ważne: Podatek pobierany jest od posiadacza psa, a nie jego właściciela.

Położenie akcentu na posiadaczy (a nie właścicieli) psów wynika z tego, że udowodnienie istnienia prawa własności psa może być w wielu przypadkach prawie niemożliwe – zwłaszcza w braku współpracy właściciela z organem podatkowym (tak: Dowgier Rafał i in., Podatki i opłaty lokalne. Komentarz, WKP 2020).

Podatek psa. Ile wyniesie w 2023?

Jak już zostało zasygnalizowane podatek ten jest wprowadzany przez radę gminy. Ona zatem określa w stosownej uchwale jego wysokość. Czy może ona jednak to zrobić dowolnie? Nie, nie może on przekraczać kwoty ustanowionej na mocy obwieszczenia Ministra Finansów.

Należy pamiętać, że stawka maksymalna jest ustalana na każdy rok oddzielnie. Opłata będzie więc się rok do roku różniła wysokością.

W przyszłym roku czeka nas wyższa podwyżka niż zwykle. W 2021 opłata ta wynosiła bowiem 130,30 zł, zaś obecnie 135,00 zł. Wówczas wzrosła zatem o niecałe 5 zł.

W 2023 r. podwyżka sięgnie ponad 15 zł i podatek od posiadania psa będzie wynosił 150,93 zł.

Gdzie się płaci podatek od psa?

W Biuletynie Informacji Publicznej znajdziemy również informację w jaki sposób można uiścić podatek od psa. Najczęściej można go zapłacić:

  • w kasie gminy,
  • przelewem na jej konto,
  • u osoby, którą wyznaczyła gmina (inkasenta).

Podatek od psa do kiedy?

Płacony jest on co roku. O dokładnym terminie decyduje jednak rada gminy w uchwale. Informację o obowiązującym terminie powinniśmy znaleźć na stronie internetowej gminy.

Podatek od psa kto jest zwolniony?

Czy każdy zobowiązany jest do zapłaty tej daniny? Odpowiedź na to pytanie znajdziemy we wspomnianym art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z treścią jego ust. 2 opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

  • członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności;
  • osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
  • osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego;
  • osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
  • podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.