Jeśli jesteś właścicielem lasu, a zatem masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków jako „Ls”, musisz zapłacić od niego podatek. To, ile będzie wynosił, łatwo obliczyć, korzystając z prostego równania.

Podatek leśny 2023 – kto musi płacić?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki bez osobowości prawnej, które są:

- właścicielami lasów

- posiadaczami samoistnymi lasów

- użytkownikami wieczystymi lasów

- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy).

Podatek leśny 2023 – jak obliczyć?

W 2023 roku podatek leśny będzie wynosił 71,10 zł od jednego hektara. Jak obliczono tę kwotę?

Jest to równoważnik 0,220 m3 drewna, obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Prezes GUS ogłosił, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r., wyniosła 323,18 zł za jeden metr sześcienny.

W związku z tym kwota 321,18 zł dzielona przez 0,22 daje nam w zaokrągleniu 71,10 złotych do zapłaty za każdy posiadany hektar. Analogicznie oblicza się to w każdym roku podatkowym.

Informacja o średniej cenie drewna za trzy kwartały podawana jest zazwyczaj od października do listopada. Podatek leśny od 1 ha dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych obliczany jest jako 50 proc. stawki, czyli w 2023 wyniesie 35,55 złotych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w ust. 4 ustawy o podatku leśnym.

Terminy płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne płacą podatek kwartalnie — cztery razy w roku — w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.

Podatek leśny 2023 – kiedy powstaje i wygasa obowiązek podatkowy?

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności, uzasadniające ten obowiązek.

Podatek leśny 2023 - WAŻNE

W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. Podatek można zapłacić przelewem na konto organu podatkowego. Osoby fizyczne mogą płacić także gotówką (jeżeli pobór podatku odbywa się w formie inkasa).

Podatek leśny – ile lasów posiadają Polacy?

Według danych Lasów Państwowych na terenie Polski ok. 94,1 proc. lasów prywatnych należy do osób fizycznych. Jest to ponad 1,7 mln hektarów.

Źródło: Portal Podatkowy, GUS, Lasy Państwowe, własne.