Właściciele lasów zgodnie z ustawą o podatkach lokalnych są zobowiązani do uiszczenia podatku leśnego. Stawki poszły mocno w górę w związku z cenami drewna. Sprawdź wartość podatku leśnego na rok 2023.

Kto płaci podatek leśny?

Podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne i spółki bez osobowości prawnej, które są:

- właścicielami lasów

- posiadaczami samoistnymi lasów

- użytkownikami wieczystymi lasów

- posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy).

Podatek leśny - w jaki sposób ustala się wysokość

Wysokość podatku leśnego ustala się na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały danego roku. Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.Co ważne Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, określoną w ust. 4, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. średnia cena sprzedaży drewna wyniosła 323,18 zł za 1 m3.

Stawki podatku leśnego na 2023 rok

71,10 zł - podatek leśny od 1 ha (równoważnik 0,220 m3 drewna obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy)

35,55 zł - podatek leśny od 1 ha dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych – 50 proc. stawki określonej wyżej.

Terminy płatności podatku leśnego

Osoby fizyczne płacą podatek kwartalnie - cztery razy w roku - w terminach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca.