Ministerstwo Finansów nalega, aby Rada Ministrów rozpatrzyła w końcu projekt dużej nowelizacji ordynacji podatkowej
W dzisiejszym porządku obrad rządu w ogóle nie przewidziano takiego punktu. Z poprzednich, styczniowych posiedzeń Rady Ministrów też spadał.
Wiceminister finansów Janusz Cichoń napisał 17 lutego br. do sekretarza Rady Ministrów Macieja Berka pismo, w którym zwraca uwagę na pilną potrzebę rozstrzygnięcia. Wskazuje w nim, że w wykazie prac legislacyjnych rządu projekt jest oznaczony jako priorytetowy, a termin jego przyjęcia był planowany na IV kw. 2014 r.
Chodzi o projekt zakładający m.in. wprowadzenie od 1 stycznia 2016 r. kontrowersyjnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Organy podatkowe mogłyby ją zastosować, gdy na skutek optymalizacji podatnik obniżyłby wysokość swojego podatku o minimum 50 tys. zł.
Nie klauzula jednak – jak wynika z pisma wiceministra Cichonia – jest powodem ponagleń ze strony resortu finansów. 1 stycznia 2015 r. minął termin wdrożenia dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy administracji w dziedzinie opodatkowania. Przepisy te mają umożliwiać automatyczne przesyłanie informacji m.in. o dochodach z tytułu zatrudnienia oraz świadczeń emerytalnych osób, które mieszkają w innych państwach UE. 29 stycznia br. Komisja Europejska wezwała już Polskę do wdrożenia dyrektywy i zagroziła nałożeniem przez Trybunał Sprawiedliwości kary pieniężnej – argumentuje wiceminister Cichoń.
Z pisma wynika, że powodem zwłoki jest tylko jedna rozbieżność – między resortami finansów i gospodarki. Chodzi o wprowadzenie podwyższonych odsetek od zaległości podatkowych – w wysokości 200 proc. Miałyby one zastosowanie do zaległości w VAT i akcyzie, gdy kwota zaniżenia daniny lub zwrotu podatku przekroczy 25 proc. kwoty należnej i jest wyższa niż 5 tys. zł. Takie rozwiązanie ma pełnić funkcje prewencyjną – zapobiegać wyłudzeniom.
Sprzeciwia się temu jednak Ministerstwo Gospodarki. Wskazuje, że obecnie, poza odsetkami za zwłokę, grożą także sankcje na podstawie kodeksu karnego skarbowego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 186). Spełniają one swoją funkcję i nie ma potrzeby dodatkowego karania wyższymi odsetkami – uważa MG.
Jego zdaniem lepiej byłoby upowszechniać dobrowolne i rzetelne wypełnianie obowiązków. Ma temu służyć inna propozycja zawarta w projekcie – zmniejszenie odsetek do 50 proc. dla podatników, którzy sami skorygują nieprawidłowości w pierwotnej deklaracji i uregulują zaległość w ciągu sześciu miesięcy.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ordynacji podatkowej czeka na akceptację rządu