Paragon zawierający NIP nabywcy nie jest tym samym, co faktura uproszczona – orzekł WSA w Gliwicach.

Innego zdania był podatnik. Twierdził, że obowiązek umieszczania na żądanie nabywcy numeru NIP na paragonie jest przewidziany tylko dla tych sytuacji, w których jest dopuszczalne wystawienie faktury uproszczonej. Dlatego – argumentował – sprzedawca może odmówić żądaniu klienta, który chce umieszczenia NIP na paragonie np. w sytuacji, gdy jego wartość przekracza 450 zł brutto. Co więcej – uważał – sprzedający powinien wówczas potraktować to jako żądanie wystawienia faktury, przy czym to do niego należy decyzja, czy wystawi uproszczoną – z umieszczonym na niej numerem NIP nabywcy, czy normalną fakturę VAT.
Nie zgodził się z nim dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Wskazał, że par. 8 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363) zawiera jedynie dyspozycję nakazującą zamieścić – na żądanie klienta – jego NIP na paragonie. Jest to wymóg, którego spełnienie nie zależy od woli sprzedawcy. Przepis ten nie zawiera również żadnego ograniczenia kwotowego. Umieszczenie na paragonie numeru NIP nabywcy ma jedynie umożliwić przedsiębiorcy wystawienie przy pomocy kasy fiskalnej paragonu, który w określonych przypadkach spełniałby funkcję faktury uproszczonej. Nie oznacza to jednak, że przepis ten formułuje zasady wystawiania takich faktur – stwierdził dyrektor.
Wskazał, że zostały one uregulowane w par. 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia ministra finansów z 28 marca 2011 r. regulującego m.in. zasady wystawiania faktur (od 1 stycznia 2014 r. zasady te zostały przeniesione do art. 106e ust. 5 ustawy o VAT).
Gdy sprawa trafiła do sądu, gliwicki WSA nie miał wątpliwości, że podatnik błędnie utożsamiał pojęcie faktury uproszczonej z paragonem, na którym – na żądanie nabywcy – został zamieszczony jego NIP. Wyjaśnił, że do każdego z tych pojęć odnoszą się odrębne regulacje. Co do zasady, w profesjonalnym obrocie gospodarczym przepisy wymagają wystawienia faktur VAT, a tylko w niektórych przypadkach zezwalają na wystawienie faktury uproszczonej. Natomiast w obrocie z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawienia – na żądanie kupującego – paragonu z jego numerem NIP. Jednak w żadnym przypadku nie jest to równoznaczne z wystawieniem faktury uproszczonej – stwierdził WSA.
Wyrok nie jest prawomocny.
Ważne
Podanie na paragonie numeru NIP nie jest równoznaczne z wystawieniem faktury uproszczonej
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gliwicach z 23 października 2014 r., sygn. akt III SA/Gl 316/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia