Wydanie karnetów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, zatrudnionym na podstawie umowy-zlecenia, musi być zaewidencjonowane w kasie fiskalnej – orzekł WSA w Łodzi.

Chodziło o spółkę, która przekazywała karnety Multisport swoim pracownikom, ich dzieciom i osobom towarzyszącym, a także współpracownikom, którzy albo prowadzą działalność gospodarczą, albo są zatrudnieni na podstawie zlecenia. Pracownicy płacą za karnety tylko częściowo, bo reszta jest dofinansowywana z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Karnety dla pozostałych osób są w pełni odpłatne, z tym że należność od współpracowników spółka potrąca bezpośrednio z ich wynagrodzenia.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził, że wydanie karnetów pracownikom nie podlega VAT i w związku z tym nie trzeba go dokumentować ani fakturą, ani paragonem z kasy fiskalnej.
Z kolei wydając karnety współpracownikom prowadzącym działalność gospodarczą, spółka powinna wystawiać faktury VAT. To zwalnia ją z obowiązku ewidencjonowania ich w kasie fiskalnej. Powinna także wystawić fakturę, jeśli zażąda jej pracownik kupujący karnety dla swoich dzieci i osób współpracujących. W takiej sytuacji – jak potwierdził dyrektor izby – nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży w kasie, bo w grę wchodzi zwolnienie, o którym mowa w poz. 33 załącznika do rozporządzenia ministra finansów zwalniającego z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2012 r. poz. 1382).
Co innego jednak – stwierdził dyrektor izby – gdy spółka wydaje karnety współpracownikom zatrudnionym na zlecenie. W takiej sytuacji – jego zdaniem– wydanie karnetów powinno być zaewidencjonowane w kasie fiskalnej.
Spółka nie zgodziła się co do ostatniej kwestii i zaskarżyła interpretację do sądu. Twierdziła, że może skorzystać ze zwolnienia na podstawie poz. 37 załącznika do rozporządzenia. Przepis ten dotyczy sytuacji, gdy zapłata za usługę została dokonana w całości z pośrednictwem poczty lub na rachunek podatnika w banku bądź w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił jednak jej skargę. Uznał, że w tej sprawie warunek ten nie jest spełniony, bo zapłata następuje nie za pośrednictwem poczty lub rachunku, tylko poprzez potrącenie z wynagrodzenia należnego zleceniobiorcy.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Łodzi z 11 czerwca 2014 r. sygn. akt I SA/Łd 339/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia