Warunkiem przyspieszonego zwrotu nadwyżki VAT jest zapłata z rachunku bankowego przedsiębiorcy – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła spółki, która złożyła wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od złożenia deklaracji. Jest to termin przyspieszony, ponieważ zasadniczo wynosi on 60 dni.
Organy podatkowe uznały, że spółka nie spełniła warunków określonych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić różnicę podatku w ciągu 25 dni, jeżeli kwoty podatku naliczonego wynikają z faktur, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 ze zm.). Przepis ten nakłada obowiązek dokonywania lub przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy zawsze, gdy: stroną transakcji jest inny przedsiębiorca, oraz jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tys. euro.
Organy ustaliły jednak, że wykazana przez spółkę kwota podatku naliczonego wynikała z faktury zapłaconej z rachunku depozytowego notariusza, a nie z konta bankowego spółki. Dodatkowo środki na rachunku notariusza nie zostały przelane z jej kont bankowych.
Spółka uważała, że nie ma to znaczenia. Wskazywała, że użyte w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT słowo „zapłacone” powinno być interpretowane zgodnie z kodeksem cywilnym. Wynika z niego, że jedną z form zapłaty jest przekaz (art. 9211 k.c.).
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyznał rację dyrektorowi izby skarbowej. Stwierdził, że skoro płatność nie była z rachunku spółki, to nie zostały spełnione warunki ubiegania się o przyspieszony zwrot.
Tego samego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny. Uznał, że przekaz nie spełnia wymogów z art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. W przepisie tym nie wskazano na dowolną formę zapłaty za fakturę, ale taką, która spełnia wymogi art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Jest w nim mowa o płatności za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 27 listopada 2014 r., sygn. akt I FSK 1770/13