Szkolenia zawodowe biegłych rewidentów są zwolnione z VAT – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny
Sprawa dotyczyła spółki, która prowadziła obowiązkowe szkolenia doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów. Działalność prowadziła na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, gdzie została wymieniona jako jedna z jednostek uprawnionych do przeprowadzania tego typu szkoleń. W związku z tym chciała skorzystać ze zwolnienia z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy o tym podatku. Przepis ten dotyczy usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, prowadzonych w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach.
Dyrektor izby skarbowej uznał, że spółka nie ma prawa do zwolnienia. Zgodził się, że prowadzone przez nią szkolenia są usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a ustawy VAT i że spełniona jest pierwsza z przesłanek warunkująca zwolnienie. Wskazał jednak, że ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649 ze zm.) nie określa form i zasad szkolenia zawodowego. A uchwały KRBR – jako akty normatywne o charakterze wewnętrznym – nie stanowią odrębnych przepisów, o których mowa w ustawie VAT – stwierdził dyrektor izby.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uwzględnił skargę spółki. Przypomniał, że KRBR jest samorządem biegłych rewidentów, a tworzone przez samorządy zawodowe przepisy mają z założenia charakter przepisów wewnętrznych. Mają one jednak istotny wpływ na sytuację dużych grup zawodowych, odnoszą się często do zawodów zaufania publicznego i mogą oddziaływać na prawa i obowiązki pozostałych obywateli – stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny. Dlatego – zdaniem sądu – są to normy o charakterze publicznoprawnym i administracyjnym, są wydawane przez upoważnione ustawowo organy (w tym wypadku – KRBR), a za ich naruszenie grożą sankcje dyscyplinarne. Uchwała KRBR należy więc do odrębnych przepisów w rozumieniu ustawy o VAT – orzekł WSA.
Naczelny Sąd Administracyjnego w całości się z tym zgodził. Zwrócił uwagę na ukształtowaną już linię orzeczniczą. Przywołał wyroki z 4 lipca 2013 r. (sygn. akt I FSK 1014/12), z 28 lutego 2012 r. (sygn. akt I FSK 615/12) oraz z 12 września 2012 r. (sygn. akt I FSK 1299/12).
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 15 października 2014 r. sygn. akt I FSK 1562/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia