Doradca podatkowy może potrącić wydatki na odpłatne szkolenia zawodowe i zakup podręczników prawniczych, jeśli poniósł je po założeniu działalności gospodarczej – potwierdził dyrektor łódzkiej izby.

Chodziło o doradcę, który zamierzał rozpocząć współpracę z ogólnopolską kancelarią prawną obsługującą m.in. zagranicznych klientów. W związku z tym musiał podwyższyć swoje kwalifikacje zawodowe. W tym celu planował udział w odpłatnych szkoleniach zawodowych i zakup specjalistycznych książek prawniczych, które pozwoliłyby mu poszerzyć wiedzę z zakresu podatków. Wszystkie te wydatki chciał zaliczyć do kosztów podatkowych, bo uważał, że ponosi je w celu uzyskania przychodu bądź zabezpieczenia jego źródła.

Jego stanowisko potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 26 września 2014 r. (nr IPTPB1/415-322/14-4/AG). Dyrektor przypomniał jedynie o obowiązku gromadzenia, na wypadek kontroli, dokumentów potwierdzających poniesienie takich wydatków.

Poniesione przed

Restrykcyjne stanowisko fiskus zajmuje natomiast w kwestii wydatków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe ponoszonych jeszcze przed zarejestrowaniem działalności. Potwierdzają to interpretacje w sprawie kosztów aplikacji prawniczych, opłat za egzamin zawodowy i za wpis na listę uprawnionych do wykonywania zawodu, a także w sprawie miesięcznych składek członkowskich w samorządzie zawodowym opłacanych do dnia ślubowania.

Fiskus uważa, że są to wydatki osobiste, które nie mogą pomniejszać przychodu przedsiębiorcy. Twierdzi, że nie można powiązać takich wydatków ze źródłem przychodu, które jeszcze nie powstało.

Potwierdza to m.in. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 5 marca 2014 r. (nr IPTPB1/415-3/14-2/KSU). Dotyczyła ona doradcy podatkowego, który chciał potrącić wydatki sprzed założenia firmy. Organ podatkowy stwierdził jednak, że przyjęcie jego argumentów oznaczałoby radykalne rozszerzenie katalogu kosztów firmowych o takie, które zostały poniesione w odległej przeszłości (np. o wydatki na studia prawnicze). Ponadto nie wszystkie osoby, które ponoszą takie wydatki, zostają ostatecznie przedsiębiorcami – stwierdził dyrektor łódzkiej izby.

NSA jak fiskus

Stanowisko to podtrzymał NSA w niedawnym, pierwszym wyroku dotyczącym kosztów nauki ponoszonych przez prawników przed uruchomieniem działalności gospodarczej (wyrok z 17 października 2014 r., sygn. akt II FSK 2304/12). Chodziło o wydatki poniesione na aplikację radcowską. Sąd orzekł, że skoro zostały one poniesione przed zarejestrowaniem firmy, to nie mogą pomniejszać przychodu z działalności gospodarczej.

Wcześniejsze wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych w tej kwestii były rozbieżne.