Członek zarządu uwolni się od odpowiedzialności za zaległości spółki, jeśli w czasie, gdy przestała ona płacić podatki, podjął już kroki wskazane w prawie upadłościowym i naprawczym – wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Wyrok dotyczy wiceprezesa spółki, która na przełomie 2004 i 2005 r. nie zapłaciła zaliczek na PIT za 10 miesięcy. W 2009 r. urząd skarbowy orzekł o jej odpowiedzialności jako płatnika. W tym czasie spółka nie miała już żadnego majątku. Dlatego, zgodnie z art. 116 ordynacji podatkowej, urząd obciążył członków zarządu solidarną odpowiedzialnością za powstałą zaległość.
Jeden z nich złożył odwołanie, ale izba skarbowa utrzymała decyzję urzędu w mocy. Wskazała, że już w 2004 r. wystąpiły przesłanki do złożenia wniosku o upadłości i tylko to uwolniłoby zarząd od odpowiedzialności za zaległości spółki.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wiceprezes poinformował, że dwukrotnie już składał wniosek o upadłość spółki. Poza tym zarzucił urzędowi, że mógł wcześniej przeprowadzić postępowanie egzekucyjne – w czasie, gdy spółka prowadziła jeszcze działalność gospodarczą przynoszącą przychody. Nie powinna była zwlekać aż do 2009 r.
WSA odrzucił skargę. Podkreślił, że skarżący zasiadał w zarządzie w okresie, w którym powstała zaległość podatkowa, zatem został spełniony główny warunek odpowiedzialności za zaległości spółki. WSA zauważył też, że wiceprezes poinformował o złożeniu wniosku o upadłości spółki za późno – dopiero na etapie postępowania sądowego. Co więcej, jego wnioski o upadłość zostały zwrócone przez sąd upadłościowy z powodów formalnych.
Sąd uznał za bezzasadny zarzut zbyt późnego wszczęcia egzekucji przez organ podatkowy. Stwierdził, że nie ma to znaczenia dla sprawy. Dodatkowo wytknął skarżącemu, że nie zadbał o zapłatę należnych podatków w czasie, gdy pozwalała na to sytuacja gospodarcza spółki.
NSA poparł to stanowisko. W uzasadnieniu sędzia Jacek Brolik podkreślił, że jedynie poprawnie zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości może być uznany za przesłankę znoszącą odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania podatkowe niewypłacalnej spółki.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1430/12, II FSK 1431/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia