Kobieta 10 października 2012 r. została wpisana na listę czynnych adwokatów przez okręgową radę w Kielcach. Dwa miesiące później otworzyła własną kancelarię. Podkreśliła, że poniosła wiele wydatków takich jak: opłaty za egzamin konkursowy na aplikację adwokacką, opłaty roczne za kształcenie, składki członkowskie z tytułu udziału w samorządzie zawodowym, opłata za egzamin adwokacki. Zapytała izbę skarbową, czy może uznać je za koszty podatkowe i pomniejszyć swój dochód do opodatkowania. Sama była optymistką w tej kwestii. Uważała, że istnieje związek przyczynowo-skutkowy między poniesieniem wydatków a przychodami, które uzyskuje z prowadzonej działalności gospodarczej. Jak przypomniała, kancelaria adwokacka może być prowadzona jedynie przez osobę posiadającą tytuł zawodowy, a tego nie można uzyskać bez ukończenia aplikacji. Dlatego wydatki, które poniosła, są racjonalne i służyły osiąganiu przychodów.

Izba skarbowa była przeciwnego zdania. Podkreśliła, że adwokat może pracować na umowę o pracę, na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w ramach działalności gospodarczej. Dlatego celem poniesienia przez młodą kobietę wydatków było zdobycie wiedzy i umiejętności, a nie osiąganie przychodów z konkretnego źródła. Są to więc wydatki o charakterze osobistym, które nie pomniejszają dochodu do opodatkowania.

Sprawa trafiła do WSA w Kielcach, który zgodził się z kobietą i uchylił interpretację. Jego zdaniem związek między opłatami poniesionymi w trakcie aplikacji a osiąganymi przychodami z kancelarii jest oczywisty i gospodarczo uzasadniony. Sąd podkreślił, że wydatki poniesione przez kobietę nie mają charakteru osobistego, jak twierdzi izba, lecz są to koszty specjalistycznego szkolenia zawodowego, niezbędnego dla osiągnięcia tytułu adwokata i świadczenia usług prawniczych w ramach kancelarii. WSA zauważył także, że wbrew twierdzeniom organu zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 1 prawa o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) adwokat nie może wykonywać zawodu w ramach stosunku pracy, a samo pytanie dotyczyło świadczenia usług prawniczych w kancelarii adwokackiej. Wyrok nie jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Kielcach z 19 września 2013 r., sygn. akt I SA/Ke 468/13.