Kontrowersje wzbudza jedna z ostatnich interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (nr IPTPB3/423-279/12-4/MF). W analizowanej sprawie podatnik – polska spółka akcyjna – jest większościowym udziałowcem w firmie A sp. z o.o. Zarówno podatnik, jak i A mają siedzibę i zarząd w Polsce oraz prowadzą tu działalność, a także są rezydentami podatkowymi.

Podatnik jest wspólnikiem w A od ponad dwóch lat. Drugi wspólnik (mniejszościowy) – spółka akcyjna Z – ma udziały krócej niż dwa lata. Właściciele planują przekształcić A w spółkę komandytowo-akcyjną w taki sposób, że Z zostanie komplementariuszem, a podatnik akcjonariuszem.

Na dzień przekształcenia spółka A będzie mieć niepodzielone zyski w postaci kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz niepodzielonego zysku wypracowanego w bieżącym roku podatkowym (do dnia przekształcenia).

Według Izby Skarbowej w Łodzi na dzień przekształcenia u podatnika powstanie zobowiązanie podatkowe w związku z przekazaniem do spółki osobowej niepodzielonych zysków przekształcanej spółki kapitałowej.

Jaki podatek i kiedy zwolnienie

Podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19 proc. Do jego rozliczenia zobowiązany jest płatnik podatku dochodowego. Do dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych zalicza się również wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku ich przekształcenia w spółki osobowe. Wartość przychodu określa się na dzień przekształcenia, a płatnikiem podatku jest spółka powstała w wyniku przekształcenia.

Jednak zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy o CIT (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) zwalnia się z podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1, spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.