Udziałowcy w spółce osobowej muszą rozliczać jej koszty podatkowe i ewentualne straty w takiej proporcji, jaką przyjęli w odniesieniu do przychodów i zysków.
Sprawa, którą rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczyła interpretacji wydanej przez warszawską izbę skarbową podatnikowi, który jest udziałowcem w spółce komandytowej. Chodziło o odpowiedź na pytanie, w jaki sposób należy dokonać podziału kosztów spółki pomiędzy jej wspólników w przypadku, gdy poniosła ona stratę (czyli kiedy koszty okazały się wyższe od przychodów).

Pytanie wspólnika

Podatnik razem z drugim wspólnikiem ustalili, że ich udziały w zyskach są nierówne – on jako komandytariusz ma prawo do 90 proc. zysku, natomiast drugi wspólnik jako komplementariusz – do 10 proc. Z umowy spółki wynikało również, że w stratach uczestniczy wyłącznie komplementariusz.
W związku z tym podatnik uważał, że jeśli spółka poniesie straty, to jemu jako komandytariuszowi należy przypisać 90 proc. przychodów oraz tyle kosztów, aby nie przekroczyły one przychodów. Z kolei komplementariuszowi należy przypisać 10 proc. przychodów oraz pozostałą część kosztów.
Izba skarbowa uznała, że taki sposób rozliczenia jest nieprawidłowy. Stwierdziła, że w przypadku wystąpienia straty podatnik jako komandytariusz musi podzielić koszty spółki tak, jak by podzielił jej zyski, czyli przypisać sobie 90 proc. przychodów i 90 proc. kosztów. Zdaniem organu innego podziału kosztów przepisy podatkowe nie przewidują, niezależnie od tego, co wspólnicy ustalili w umowie spółki.

Ta sama proporcja

Sąd wojewódzki, który ocenił interpretację, zgodził się z fiskusem. Przypomniał, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce osobowej u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego udziału w zysku. Domyślnie przyjmuje się, że są one równe. Inną proporcję przyjmuje się, jeśli tak stanowi umowa spółki. Sąd podkreślił, że wbrew temu, co twierdzi podatnik, ta zasada nie odnosi się tylko i wyłącznie do przypadku, kiedy spółka wypracowuje zyski, ale ma zastosowanie również w sytuacji, kiedy ponosi ona straty.
Naczelny Sąd Administracyjny, do którego podatnik złożył kasację, utrzymał w mocy to rozstrzygnięcie. Stwierdził, że przepisy podatkowe nie przewidują możliwości stosowania innej proporcji do rozliczania przychodów, a innej do rozliczania kosztów, w zależności od tego, czy spółka osiągnęła dochód, czy poniosła stratę.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 12 marca 2013 r., sygn. akt II FSK 1421/11.