Jeśli spółka przejmowana do czasu przejęcia nie uzyskała żadnego dochodu, to tym samym nie nabyła praw do odliczenia wcześniej poniesionych strat. Oznacza to, że spółka przejmująca nie ma prawa odliczyć straty spółki przejmowanej. W takim przypadku nie występuje sukcesja podatkowa. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka podkreśliła, że przedmiotem sukcesji może być prawo, które zostało nabyte. Spółka przejmowana nie nabyła tego prawa. Warunkiem rozliczenia strat z lat poprzednich jest bowiem uzyskanie dochodu. Dopiero mając dochód, można odliczyć stratę.
W rozpatrywanej sprawie spółka A wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki B, którą przejęła. Spółka przejmująca zamierzała też dokonać odliczenia strat, które przysługiwały spółce przejętej na dzień połączenia. W związku z tym wystąpiła do ministra finansów o interpretację podatkową.