Jeśli spółka przejmowana do czasu przejęcia nie uzyskała żadnego dochodu, to tym samym nie nabyła praw do odliczenia wcześniej poniesionych strat. Oznacza to, że spółka przejmująca nie ma prawa odliczyć straty spółki przejmowanej. W takim przypadku nie występuje sukcesja podatkowa. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka podkreśliła, że przedmiotem sukcesji może być prawo, które zostało nabyte. Spółka przejmowana nie nabyła tego prawa. Warunkiem rozliczenia strat z lat poprzednich jest bowiem uzyskanie dochodu. Dopiero mając dochód, można odliczyć stratę.
W rozpatrywanej sprawie spółka A wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki B, którą przejęła. Spółka przejmująca zamierzała też dokonać odliczenia strat, które przysługiwały spółce przejętej na dzień połączenia. W związku z tym wystąpiła do ministra finansów o interpretację podatkową.
Minister uznał, że po połączeniu się spółek, na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), wyłączona jest możliwość obniżenia dochodu o wysokość straty poniesionej przez spółkę przejmowaną. Ustawa przewiduje możliwość rozliczenia strat tylko w sytuacji przekształcenia spółki z o.o. w spółkę akcyjną lub spółki akcyjnej w spółkę z o.o. (spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową). Nie dotyczy to jednak sytuacji łączenia lub podziału przedsiębiorstw. Tym samym spółka A przy ustalaniu swojego dochodu nie ma prawa uwzględnić nierozliczonych strat podatkowych spółki przejmowanej, poniesionych w latach poprzedzających rok połączenia. Prawo do podatkowego rozliczania straty ma wyłącznie podmiot, który stratę taką poniósł.
Spółka twierdziła, że do odliczenia strat z lat ubiegłych nie znajduje zastosowania art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy. Przepis ten wskazuje, w jakich przypadkach nie uwzględnia się strat przedsiębiorstw przejmowanych. Jest ona zatem przepisem szczególnym. Dla spółki zastosowanie powinien mieć art. 7 ust. 5 ustawy, w takim zakresie, w jakim prawo do odliczenia straty przysługiwało spółce przejmowanej na dzień połączenia.
WSA w Poznaniu oddalił jednak skargę spółki, a rozstrzygnięcie to podtrzymał NSA.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 29 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2234/10.