Minister finansów musi wydać interpretację indywidualną na wniosek przedsiębiorcy, który chce przekształcić działalność gospodarczą w spółkę kapitałową – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim.
Podatnik prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i zamierza ją przekształcić w jednoosobową spółkę kapitałową. Zapytał ministra finansów, czy nowa spółka będzie miała obowiązek wykazania przychodów w przypadku, gdy kontrahenci zapłacą należności już po przekształceniu. Podatnik dodał, że należności te już rozpoznał jako przychody w prowadzonej działalności. W jego ocenie po stronie spółki nie powstanie więc przychód.
Minister finansów odmówił jednak wydania interpretacji indywidualnej, ponieważ uznał, że przekształcenie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w spółkę kapitałową nie jest tożsame z czynnością utworzenia spółki. Wskazał, że z art. 14n Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.), na który powoływał się podatnik, wynika, że wniosek w sprawie wydania interpretacji w zakresie dotyczącym działalności spółki może złożyć osoba planująca jej utworzenie.
Sąd uznał, że minister miał obowiązek wydać interpretację. Wyjaśnił, że przepisy Ordynacji podatkowej nie precyzują pojęcia „utworzenia spółki”. Odwołał się więc do przepisów kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). Wskazał, że od 1 lipca 2011 r. wszedł w życie art. 551 par. 5 kodeksu, zgodnie z którym przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn.zm.) może przekształcić formę prowadzonej działalności w jednoosobową spółkę kapitałową. Z przepisu tego wynika, że przekształcenie nie może odbyć się bez utworzenia spółki kapitałowej. W związku z tym na podstawie art. 14n Ordynacji podatkowej o wydanie interpretacji mogą występować osoby fizyczne, które chcą przekształcić formę prowadzonej przez siebie działalności w jednoosobową spółkę kapitałową. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 6 lutego 2013 r., sygn. akt I SA/Go 1145/12.