Stawki VAT

Od 1 kwietnia 2013 r. zaczną obowiązywać, nowe wyższe stawki podatku VAT na wybrane artykuły i usługi. 23-proc. stawką VAT zostaną objęte m.in wyroby sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego (obecnie towary te objęte są 8-proc. stawką). Wyższa stawka podatku VAT będzie obowiązywała również na kawę, herbatę oraz bilety do kina.

Faktury

Od 1 stycznia 2013 r. podatników czekają zmiany w sposobie wystawiania faktur. Zmianie ulegnie np. nazewnictwo. Mali podatnicy (u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro) zamiast stosować nazwę „Faktura VAT-MP”, będą musieli oznaczyć dokument jako „metoda kasowa”.

Od stycznia podatnicy będą mieli możliwość wystawiania faktur uproszczonych. Do wystawienia takiej faktury wystarczy sam NIP. Warunkiem wystawienia faktury uproszczonej będzie kwota transakcji nie przekraczająca 100 euro bądź 450 złotych. Kolejnym ułatwieniem, które wejdzie w życie w 2013 roku, będzie możliwość wystawienia jednej, zbiorczej faktury, która będzie dokumentowała wszystkie transakcje z danym kontrahentem. Warto pamiętać, że wystawienie jednej, zbiorczej faktury będzie możliwe tylko do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano transakcji.
Kolejną istotną nowością w wystawianiu faktur będzie możliwość ustalenia między firmami, kto, czy odbiorca, czy nabywca będzie wystawiał fakturę. Jeżeli to nabywca będzie wystawiał faktury, nie będzie konieczności informowania o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego.

Nowe przepisy w wystawianiu faktur zniosą obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych, które były konieczne w przypadku nieodpłatnych przekazań. Zmiana będzie istotna dla przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Od 2013 roku przedsiębiorcy nie będą musieli się rejestrować jako podatnicy VAT, aby wystawić fakturę. Od nowego roku faktury będą mogli wystawiać wszyscy podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.

Gdy podatnik (sprzedawca) przeniesie na mocy stosownego porozumienia obowiązek wystawienia faktury na nabywcę lub osobę trzecią, to nabywca, wystawiając fakturę będzie musiał ją oznaczyć jako „samofakturowanie”.

Ulga na złe długi

W związku z ustawą deregulacyjną podatnicy będą mieli możliwość łatwiejszego sposobu skorzystania z ulgi na złe długi. Obecnie z ulgi na złe długi kontrahent mógł skorzystać, jeżeli minęło pół roku od terminu płatności faktury. Po zmianach VAT w ramach ulgi na złe długi będzie można odzyskać po 150 dniach (od terminu płatności wskazanego na fakturze).

Zmiana definicji próbki

Od 2013 roku zmieni się definicja pojęcia próbki. Według nowych przepisów próbką będzie egzemplarz, który można zidentyfikować jako próbkę, a nie jak to było dotychczas – niewielka ilość produktu, która ma na celu promocję sprzedaży. Dostawa próbek będzie zwolniona z naliczania VAT.
Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów mówi, że nowa definicja próbki, jest związana z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie EMI Group. Próbką będzie wszystko, co nie jest przeznaczone do konsumpcji, także egzemplarz pokazowy płyt CD czy filmów DVD dawanych do recenzji dziennikarzowi.