Od stycznia 2013 czekają nas duże zmiany podatkowe. Wzrośnie podatek od nieruchomości, droższa będzie kawa, wzrost akcyzy na tytoń spowoduje podwyżkę cen papierosów. Zmienią się zasady rozliczania ulgi na dzieci w PIT, a przedsiębiorców czekają zmiany dotyczące wystawiania faktur i stosowania kas fiskalnych.

Stawki VAT

Od 1 kwietnia 2013 r. zaczną obowiązywać, nowe wyższe stawki podatku VAT na wybrane artykuły i usługi. 23-proc. stawką VAT zostaną objęte m.in wyroby sztuki ludowej, rzemiosła artystycznego (obecnie towary te objęte są 8-proc. stawką). Wyższa stawka podatku VAT będzie obowiązywała również na kawę, herbatę oraz bilety do kina.

Najważniejsze zmiany w VAT w 2013 i 2014 r. / DGP

Faktury

Od 1 stycznia 2013 r. podatników czekają zmiany w sposobie wystawiania faktur. Zmianie ulegnie np. nazewnictwo. Mali podatnicy (u których wartość sprzedaży wraz z kwotą podatku nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro) zamiast stosować nazwę „Faktura VAT-MP”, będą musieli oznaczyć dokument jako „metoda kasowa”.

Od stycznia podatnicy będą mieli możliwość wystawiania faktur uproszczonych. Do wystawienia takiej faktury wystarczy sam NIP. Warunkiem wystawienia faktury uproszczonej będzie kwota transakcji nie przekraczająca 100 euro bądź 450 złotych. Kolejnym ułatwieniem, które wejdzie w życie w 2013 roku, będzie możliwość wystawienia jednej, zbiorczej faktury, która będzie dokumentowała wszystkie transakcje z danym kontrahentem. Warto pamiętać, że wystawienie jednej, zbiorczej faktury będzie możliwe tylko do ostatniego dnia miesiąca, w którym dokonano transakcji.
Kolejną istotną nowością w wystawianiu faktur będzie możliwość ustalenia między firmami, kto, czy odbiorca, czy nabywca będzie wystawiał fakturę. Jeżeli to nabywca będzie wystawiał faktury, nie będzie konieczności informowania o tym fakcie naczelnika urzędu skarbowego.

Nowe przepisy w wystawianiu faktur zniosą obowiązek wystawiania faktur wewnętrznych, które były konieczne w przypadku nieodpłatnych przekazań. Zmiana będzie istotna dla przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Od 2013 roku przedsiębiorcy nie będą musieli się rejestrować jako podatnicy VAT, aby wystawić fakturę. Od nowego roku faktury będą mogli wystawiać wszyscy podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT.

Gdy podatnik (sprzedawca) przeniesie na mocy stosownego porozumienia obowiązek wystawienia faktury na nabywcę lub osobę trzecią, to nabywca, wystawiając fakturę będzie musiał ją oznaczyć jako „samofakturowanie”.

Ulga na złe długi

W związku z ustawą deregulacyjną podatnicy będą mieli możliwość łatwiejszego sposobu skorzystania z ulgi na złe długi. Obecnie z ulgi na złe długi kontrahent mógł skorzystać, jeżeli minęło pół roku od terminu płatności faktury. Po zmianach VAT w ramach ulgi na złe długi będzie można odzyskać po 150 dniach (od terminu płatności wskazanego na fakturze).

Zmiana definicji próbki

Od 2013 roku zmieni się definicja pojęcia próbki. Według nowych przepisów próbką będzie egzemplarz, który można zidentyfikować jako próbkę, a nie jak to było dotychczas – niewielka ilość produktu, która ma na celu promocję sprzedaży. Dostawa próbek będzie zwolniona z naliczania VAT.
Maciej Grabowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów mówi, że nowa definicja próbki, jest związana z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie EMI Group. Próbką będzie wszystko, co nie jest przeznaczone do konsumpcji, także egzemplarz pokazowy płyt CD czy filmów DVD dawanych do recenzji dziennikarzowi.
Kasy fiskalne

Od 1 stycznia 2013 podatnicy, którzy w swojej działalności gospodarczej korzystają z kas fiskalnych będą musieli przechowywać kopie paragonów z kas fiskalnych przez pięć lat, a nie jak to było dotychczas tylko przez dwa lata.
Inną istotną zmianą dotyczącą kas fiskalnych, będzie obowiązek ich stosowania, jeżeli obroty w ciągu roku przekroczą 20 tys. złotych. Dotychczas z tego obowiązku zwolnieni byli przedsiębiorcy, których roczne obroty nie przekraczały kwoty 40 tys. złotych. Zmiana dotyczy zarówno podatników rozpoczynających działalność, jak i tych którzy działalność kontynuują.

Podatki lokalne

W 2013 roku stawki podatków lokalnych, między innymi podatku od nieruchomości, będą wyższe niż w 2012 roku. Średnio 4 proc. więcej trzeba będzie zapłacić na podatek od nieruchomości. W górę pójdą również podatek transportowy, opłata targowa oraz opłata za posiadanie psa. Warto dodać, że stawki podatków lokalnych ustala gmina, w ramach opublikowanych przez Ministerstwo Finansów maksymalnych stawek opłat i podatków lokalnych.

Zmiany w PIT

Największe emocje budzą zmiany, jakie będą obowiązywały w prawie do odliczania ulgi na dzieci, czyli tzw. ulgi prorodzinnej. Od 2013 roku prawo do odliczenia w zeznaniu rocznym ulgi prorodzinnej będzie zależało nie tylko od ilości posiadanych dzieci, ale również w niektórych przypadkach od dochodu rocznego podatnika.

Największe zmiany będą dotyczyły podatników, którzy posiadają tylko jedno dziecko. W ich przypadku prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej będzie zależało od rocznego dochodu. Prawo do ulgi stracą małżonkowie, których łączny dochód roczny przekroczy kwotę 112 tys. złotych. Taki sam limit (112 tys. złotych) będzie uniemożliwiał rozliczenie ulgi dla rodzica, który samotnie wychowuje dziecko. Osoba niebędąca w związku małżeńskim, ale nie posiadająca statusu samotnego rodzica nie będzie miała prawa do odliczenia ulgi prorodzinnej, jeżeli jej dochód roczny przekroczy 56 tys. złotych. Jeżeli małżeństwa, samotni rodzice, opiekunowie dzieci nie przekroczą w ciągu roku określonego limitu dochodów, utrzymają prawo do odliczenia ulgi prorodzinnej w kwocie 92,67 zł miesięcznie, czyli 1112,04 zł w ciągu całego roku.
W przypadku rodzin lub osób wychowujących dwójkę dzieci nowelizacja ustawy o PIT nie zmieni nic. W dalszym ciągu, bez względu na wysokość zarobków, utrzymają prawo do odliczania ulgi na dzieci w kwocie 92,67 zł miesięcznie, co daje rocznie 1112,04 złotych.

Zmiany w odliczaniu ulgi prorodzinnej będą miały największy wpływ na rodziny wielodzietne, które wychowują trójkę lub więcej dzieci. Ulga prorodzinna na trzecie dziecko, bez względu na roczny dochód podatników, zostanie zwiększona o 50 proc. i wyniesie miesięcznie 139,01 zł (czyli 1668,12 zł rocznie). Z kolei ulga prorodzinna na czwarte i kolejne dziecko będzie zwiększona o 100 proc. i wyniesie 185,34 złote miesięcznie. W ciągu całego roku rodziny wielodzietne będą mogły odliczyć na czwarte i każde kolejne dziecko kwotę 2224,08 złotych.
Warto dodać, że w przypadku rodzin posiadających jedno dziecko, przy sumie dochodów uprawniających do odliczenia ulgi prorodzinnej, pod uwagę będą brane łączne dochody ze wszystkich źródeł, pomniejszone o zapłacone składki społeczne.Zmiany w odliczaniu ulgi internetowej

W pierwotnej wersji prawo do odliczenia w zeznaniu PIT ulgi internetowej miało zostać zlikwidowane. Nie zgodzili się na to jednak posłowie, którzy pozostawili możliwość odliczania w zeznaniu rocznym PIT wydatków poniesionych na Internet, ale odliczenie ulgi internetowej będzie obowiązywało na nowych zasadach. Przypomnijmy, że do końca 2012 roku możliwość odliczenia ulgi internetowej mieli wszyscy podatnicy, którzy ponieśli wydatki w związku z używaniem Internetu. Roczny odpis tego odliczenia nie mógł przekroczyć kwoty 760 złotych.

Z ulgi internetowej na nowych zasadach będą mogli korzystać podatnicy, którzy w latach 2005 - 2011 nie dokonywali odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględnią ulgę w rozliczeniu za rok 2012. Będzie można odliczyć tak jak dotychczas - 760 zł, jednak tylko w dwóch następujących po sobie latach. Podatnik, który po raz pierwszy skorzysta z odliczenia w 2012 r. będzie mógł skorzystać z ulgi po raz drugi tylko w roku 2013.

Twórcy z limitem 50-proc. kosztów uzyskania przychodów

Od nowego roku twórcy, którzy uzyskują przychody z praw autorskich, będą musieli stosować nowe zasady rozliczania 50-proc. kosztów uzyskania przychodów. Roczna kwota kosztów nie będzie mogła przekroczyć połowy górnego progu skali podatkowej, czyli 42 764 złotych. Podatnicy, którzy uzyskują przychody z praw autorskich nadal jednak zachowają prawo do stosowania kosztów faktycznie poniesionych, jeżeli udowodnią, że były one wyższe od wyliczonych procentowo - również w sytuacji, gdy przekroczą one kwotę ograniczenia (tj. 42 764 zł).

Kary grzywny za przestępstwa skarbowe będą wyższe

W związku z planowanym podwyższenie w 2013 roku wynagrodzenia minimalnego za pracę do kwoty 1600 złotych, zmienią się również stawki grzywny za wykroczenia i przestępstwa skarbowe.
Zgodnie z art. 53 § 2 i § 3 ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.) przestępstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.

Wykroczenie skarbowe jest to natomiast czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Wysokość grzywny za popełnione przestępstwo skarbowe orzekana jest w stawkach dziennych. Wymiar grzywny jest więc zależny od ilości orzeczonych stawek dziennych oraz wysokości jednej stawki dziennej. Zgodnie z art. 23 KKS, wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Jeżeli KKS nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, a najwyższa 720. Dodatkowo stawka dzienna nie może być niższa niż 1/30 minimalnego wynagrodzenia za pracę (które w 2013 roku wynosi 1600 zł) oraz nie może przekraczać granicy czterystukrotności części wynagrodzenia minimalnego. W związku z tym stawka dzienna, jak będzie obowiązywała w 2013 roku będzie się wahała w granicach od 53,33 złotych do nawet 21.332 złotych.
Grzywna za wykroczenie skarbowe określana jest z kolei kwotowo. Może być ona wymierzona w granicach od 1/10 do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2013 r. będzie więc wynosić od 160 zł do 32 000 zł.
Grzywna wymierzona wyrokiem nakazowym będzie mogła wynieść do 16 000 zł, (czyli dziesięciokrotność wysokości płacy minimalnej) Mandat karny, który nie może być wyższy od dwukrotności wynagrodzenia minimalnego, w 2013 roku będzie maksymalnie wynosił 3200 złotych.

Akcyza

Od 2013 roku w Polsce zacznie obowiązywać, nowa, wyższa stawka akcyzy na papierosy. Spowoduje to wzrost cen paczki papierosów o około 60 groszy.

Dodatkowo od 2013 roku Ministerstwo Finansów opodatkuje podatkiem akcyzowym susz tytoniowy, co spowoduje, że papierosy skręcane ręcznie również będą droższe.