Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że skutki nieaktualnego adresu podatnika widniejącego w bazie ewidencji podatników i płatników prowadzonej przez urząd skarbowy nie mogą wywierać negatywnych dla niego konsekwencji w postępowaniu egzekucyjnym.
Naczelnik urzędu skarbowego, działając jako organ egzekucyjny, nie może twierdzić, że dwukrotny brak odbioru awizowanej przesyłki wysłanej na nieaktualny adres podatnika powoduje, że nastąpiła tzw. fikcja doręczenia, czyli uznanie, że podatnik faktycznie ją odebrał.
Zasadą w postępowaniu egzekucyjnym jest bowiem to, że wraz z pierwszym zawiadomieniem o wszczęciu postępowania organ ma obowiązek pouczyć podatnika o obowiązku poinformowania organu w terminie 7 dni o każdej zmianie miejsca pobytu, trwającej dłużej niż 1 miesiąc. Skarżący zarzucił organom, że jeśli jednak tytuł wykonawczy nie został skarżącemu prawidłowo doręczony, to nie można uznać, że takie pouczenie miało miejsce. Z takim zarzutem podatnika zgodził się Naczelny Sąd Administracyjny, uwzględniając jego skargę kasacyjną.
W sprawie, w której organy wszczęły egzekucje wobec podatnika z tytułu niezapłaconego PIT od zbycia w drodze zamiany udziału w nieruchomości, organy popełniły także inne błędy proceduralne. W aktach sprawy nie znajdował się oryginał koperty od kierowanej do podatnika korespondencji, a jedynie jej kserokopia. Z kserokopii tej nie wynikało jednak, pod jakim adresem pozostawione było awizo.
Trafny okazał się tym samym zarzut podatnika, że wobec nieprawidłowego doręczenia nie mogło dojść do wszczęcia postępowania egzekucyjnego i w konsekwencji zobowiązanie podatnika uległo przedawnieniu.
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 17 maja 2012 r., sygn. akt II FSK 2251/10.