Skoro podatnik nie zaktualizował danych osobowych uwzględnianych w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP, to wysłanie pism na adres wynikający z tego zgłoszenia, nawet jeśli podatnik faktycznie zamieszkiwał w innymi miejscu, nie narusza ustawowej procedury wysyłania pism. NSA, który zgodził się z dyrektorem izby skarbowej, uchylił korzystny dla podatnika wyrok sądu wojewódzkiego.
Sprawa dotyczyła odpowiedzialności podatkowej za zobowiązania podatkowe spółki. Naczelnik urzędu skarbowego wysłał decyzję na adres zamieszkania podany na formularzu NIP. Podatnik, jak twierdził, pod tym adresem nie przebywał, a jego faktycznym miejscem zamieszkania było wynajmowane mieszkanie znajdujące pod innym adresem. Wskutek tego podatnik nie odebrał pisma i nie złożył odwołania w terminie.

Podmioty, mają obowiązek dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych

Sędzia NSA Jerzy Rypina podkreślił, że w sprawie nastąpiła tzw. fikcja doręczenia. Podatnik nie odebrał pisma z poczty i po 14 dniach zostało ono więc uznane za prawidłowo doręczone. Organ miał ustawowy obowiązek orzec o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania, jeśli odwołanie to nie zostało doręczone organowi ani też nie zostało nadane na poczcie w terminie.
W rozpatrywanej sprawie WSA w Warszawie przyznał rację podatnikowi, że organ powinien przywrócić mu termin do wniesienia odwołania. W ocenie sądu podatnik uprawdopodobnił, że mieszkał w innym miejscu niż tam, gdzie organ kierował pisma. Ponadto podatnik dołączył do wniosku kopię umowy najmu, a także kopie pism z sądu rejonowego – sądu gospodarczego właściwego do spraw upadłości spółki, z których wynika, że sąd ten kierował pisma na adres jego faktycznego zamieszkania. Tym samym naczelnik urzędu skarbowego jako uczestnik postępowania upadłościowego przy zachowaniu należytej staranności mógł ustalić rzeczywisty adres podatnika.
Z tym jednak nie zgodził się NSA. Sąd podkreślił, że obowiązek aktualizacji danych osobowych, w szczególności adresu zamieszkania, spoczywa na podatniku i wynika z ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn. zm.).
Wyrok jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 14 sierpnia 2012 r., sygn. akt II FSK 123/11.