Mimo, iż bezpośrednim odbiorcą urzędowego pisma od fiskusa jest wskazany w nim podatnik, pod jego nieobecność pismo odebrać może także sąsiad.

Wszelkie wezwania, postanowienia i decyzje urzędu skarbowego doręczane są do podatnika na piśmie drogą pocztową. Ustawodawca za odpowiednie miejsce doręczenia ich wskazuje przede wszystkim mieszkanie podatnika. Mogą być one jednak również dostarczone do miejsca pracy podatnika lub przekazane w siedzibie organu podatkowego. W ostateczności, w przypadku, kiedy dostarczenie na wymienione wyżej miejsca jest niemożliwe, przepisy dopuszczają doręczenie pism w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata.

Nadawane przez fiskusa pisma powinny trafić bezpośrednio do rąk wzywanego przez organ adresata. Co jednak, jeśli nie będzie on dostępny w żadnym z wymienionych wyżej miejsc?

Gdy odbiera sąsiad lub domownik

Chodź nadane do przedsiębiorcy, pismo z urzędu skarbowego odebrać mogą również obok przedstawiciela firmy lub ustanowionego pełnomocnika inne osoby trzecie. W przypadku nieobecności wzywanego przedsiębiorcy w jego miejscu zamieszkania, prawo do odbioru posiadają pełnoletni domownicy, dozorca domu oraz sąsiedzi. Odbiór urzędowego listu musi być pokwitowany, a odbiorca musi się zobowiązać, iż dokument przekaże adresatowi.
Status domownika posiada przede wszystkim ten, kto razem z przedsiębiorcą mieszka oraz jest z nim spokrewniony lub spowinowacony (np. dorosły syn, matka czy teść). W sytuacji, gdy urzędowy list odbiera sąsiad lub dozorca, doręczyciel musi dodatkowo w oddawczej skrzynce pocztowej, na drzwiach mieszkania adresata lub w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata zostawić zawiadomienie, iż przesyłkę odebrał ktoś z poza domowników.

Pod dłuższą nieobecność podatnika

Warto pamiętać, iż w przypadku, gdy toczy się postępowanie podatkowe a podatnik wyjeżdża za granicę na okres co najmniej dwóch miesięcy, zobowiązany jest do powołania do odbioru pism pełnomocnika. O wyborze konkretnej osoby poinformować musi urząd skarbowy. Lepiej wypełnić obowiązek ustanowienia pełnomocnika do spraw odbioru – w przeciwnym wypadku pismo będzie uważać się za doręczone pod dotychczasowym adresem podatnika.

Odbiór nie możliwy w ogóle

Jeżeli jakiekolwiek odebranie urzędowego pisma okaże się niemożliwe, poczta przechowa je w swojej placówce przez okres 14 dni, powiadamiając o tym adresata pisma informację umieszczając w jego oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy nie jest to możliwe, na drzwiach jego mieszkania, biura, w którym wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym miejscu przy wejściu na posesję adresata.

Zawiadomienie takie poczta zobowiązana jest powtórzyć, jeśli w ciągu tygodnia list nie zostanie przez podatnika odebrany. Po upływie tego okresu, pismo nawet jeżeli nie zostanie odebrane uważa się za doręczone.

Katarzyna Miazek, Tax Care
Karolina Zawłocka, księgowa Tax Care