Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), tj. organ nadzoru publicznego m.in. nad biegłymi rewidentami, musi być informowana o rozwiązaniu umowy o badanie lub przegląd sprawozdania finansowego.
Jak się okazuje, głównymi przyczynami, na które powołują się w takich zgłoszeniach strony, są decyzje podjęte przez spółki o zmianie biegłego rewidenta (często z uwagi na zmiany właścicielskie, zmiany planów inwestycyjnych) oraz kwestie finansowe (takie jak wysokość wynagrodzenia firmy audytorskiej, zwłoka w wypłacie wynagrodzenia). Ponadto rozwiązywanie umów powodowane jest często zmianami w strukturze spółek (w związku z czym nie podlegają one już obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta), likwidacją lub upadłością firmy. Wynika to ze sprawozdania KNA za 2011 r. opublikowanego na początku maja tego roku na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. W niektórych przypadkach jako przyczynę wskazywany jest brak możliwości dotrzymania terminów badania określonych w umowie (np. w związku z nieprzekazaniem do badania kompletnego sprawozdania finansowego).
Warto pamiętać, że zgodnie z art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) rozwiązanie umowy z podmiotem audytorskim jest możliwe, jedynie gdy istnieje do tego uzasadniona podstawa. Jak podkreśla Grzegorz Błaszkowski, członek ACCA, właściciel firmy doradczo-audytorskiej Błaszkowski Advisory Services, różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej nie stanowią jednak takiej uzasadnionej podstawy.

728,5 mln zł wyniosły przychody uzyskane przez firmy audytorskie w 2011 r. z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej

Należy też pamiętać, że do poinformowania KNA o rozwiązaniu umowy zobowiązane są obie jej strony: kierownik badanej jednostki (np. zarząd), w której przeprowadzane są czynności, oraz podmiot uprawniony do rewizji finansowej. Można to uczynić na przygotowanym w tym celu i rekomendowanym przez komisję formularzu. Jest on dostępny na stronie internetowej resortu finansów: www.mf.gov.pl.
Co jednak ważne, za działanie niezgodnie w tym zakresie ustawą o rachunkowości nie przewiduje ona żadnych konsekwencji. Dlatego – według ekspertów - ustawodawca przy najbliższej nowelizacji tych przepisów powinien uregulować tę kwestię.