Podmioty gospodarcze mają obowiązek uiszczać opłatę abonamentową, dlatego biegli rewidenci sprawdzając sprawozdanie finansowe powinni zwrócić na to szczególną uwagę.
Sprawozdania finansowe podmiotów, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, powinny być już sporządzone. Teraz ich badaniem zajmą się biegli rewidenci, którzy sprawdzają nie tylko ich poprawność pod kątem rachunkowym, ale też zgodności z innymi przepisami. Zgodnie z ustawą z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz.U. nr 85, poz. 728 z późn. zm.) za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych (za każdy odbiornik oddzielnie) podmioty gospodarcze mają obowiązek uiszczać opłatę abonamentową.
Szczególnie jest to istotne w przypadku gdy dysponują one dużą liczbą odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (np. hotele, ale także jednostki posiadające dużą flotę samochodową). Nieprzestrzeganie prawa w zakresie terminowego regulowania zobowiązań np. opłat abonamentowych może skutkować zapłatą kar.

Audytor musi sprawdzić, czy zostały ujęte w sprawozdaniu finansowym wszystkie konieczne aktywa i pasywa

Ewa Kowalczuk, partner w Ernst & Young, przypomina, że biegły rewident, badając jednostki gospodarcze analizuje wypełnianie przez nie przepisów prawa oraz potencjalne skutki braku ich zastosowania. W przypadku istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe będzie wymagał od podmiotu ujęcia rezerwy na ewentualne kary.
– Jeżeli takich rezerw nie będzie, audytor ma obowiązek modyfikacji opinii z badania, np. zamieszczenia w niej uwag – twierdzi nasza rozmówczyni.
Ujęcie rezerwy jest jednak konieczne tylko wtedy, gdy jest istotna dla wyniku, kapitałów i sumy bilansowej podmiotu. Ewa Kowalczuk przypomina, że rewident jest zobowiązany normami wykonywania zawodu do informowania w opinii z badania o istotnych naruszeniach przepisów prawa. Dlatego w przypadku nieistotnych uchybień biegły może jedynie zarekomendować zarządowi i radzie nadzorczej jednostki gospodarczej skorygowanie błędu w kolejnym okresie bez modyfikowania opinii z badania.