Przeglądając opublikowane sprawozdania finansowe giełdowych grup kapitałowych, nawet laik dostrzega spore różnice w jakości tych raportów. A przecież wszystkie są sporządzone zgodnie z jednolitymi standardami, czyli Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Z czego wynikają różnice?
Krzysztof Dziekoński biegły rewident, partner w TPA Horwath
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przeprowadziła w 2011 roku badanie jakości sprawozdawczości spółek giełdowych. Jego wyniki niestety nie są budujące, gdyż wskazują na występujące istotne uchybienia w zakresie zgodności publikowanych sprawozdań finansowych z wymaganiami prawnymi obowiązującymi emitentów, jakimi są m.in. MSSF.