Spółka zawarła z wynajmującym 1 września 2009 r. umowę najmu budynków produkcyjnych. Strony dobrowolnie rozwiązały tę umowę, a zawarły nową, dotyczącą najmu na czas określony od 30 grudnia 2010 r. do 30 czerwca 2012 r. Zaznaczono w niej, że wynajmujący zobowiązuje się wypłacić najemcy, tj. spółce, odszkodowanie w wysokości 500 tys. zł brutto w zamian za opuszczenie wynajmowanych obiektów do 30 czerwca 2012 r. Spółka nie wie, czy kwota odszkodowania powinna być opodatkowana VAT.

Według Izby Skarbowej w Łodzi w opisanym przypadku mamy do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług. Opuszczenie przez najemcę pomieszczeń przez zawarcie przez strony nowej umowy prowadzi do wygaśnięcia wiążącego strony stosunku prawnego (tj. zgodnego zakończenia istniejącego pomiędzy stronami zobowiązania). Nie jest to natomiast konsekwencja wynikająca z jednostronnego niewywiązywania się lub nienależytego wywiązania się przez stronę z ciążących na niej obowiązków.

Zgodę na zaniechanie określonej czynności (umowy najmu) należy traktować jako określone świadczenie usług opodatkowane VAT. Spełniona zatem jest przesłanka istnienia związku pomiędzy wypłatą należności a otrzymaniem świadczenia wzajemnego, co stanowi warunek konieczny do uznania, że wypłata tej kwoty stanowi wynagrodzenie za świadczenie usług, które podlega VAT.

W konsekwencji kwota pieniężna wypłacona najemcy przez wynajmującego z tytułu rekompensaty za wcześniejsze rozwiązanie umowy najmu stanowi wynagrodzenie za świadczoną usługę, które należy udokumentować fakturą VAT.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 lutego 2012 r. (nr IPTPP1/443-986/11-4/IG).