– Doręczenie pisma następuje z datą potwierdzenia odbioru pisma – wyjaśnia w rozmowie z nami Irena Bober, kierownik działu postępowań podatkowych Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik.

Pisma doręcza się stronie postępowania, a jeżeli strona działa przez pełnomocnika – temu pełnomocnikowi. Strona, ustanawiając pełnomocników, wyznacza jednego z nich jako właściwego do doręczeń. W przypadku niewyznaczenia pełnomocnika właściwego do doręczeń organ podatkowy doręcza pismo jednemu z pełnomocników.

– W razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 2 miesięcy strona zobowiązana jest do ustanowienia pełnomocnika do spraw doręczeń – podpowiada Irena Bober.

Odbierający pismo potwierdza doręczenie pisma własnoręcznym podpisem, ze wskazaniem daty doręczenia

Jednocześnie dodaje, że za miejsce zamieszkania osoby fizycznej uważa się każde miejsce, w którym adresat przebywa z zamiarem dłuższego, a nie krótkotrwałego tylko miejsca pobytu. W razie niemożności doręczenia pisma w wyżej wskazany sposób stosuje się tzw. doręczenie zastępcze:

● poczta przechowuje pismo przez 14 dni w swojej placówce pocztowej,

● w przypadku doręczania pisma przez pracownika organu podatkowego pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta),

zawiadamiając adresata dwukrotnie o pozostawieniu pisma w danym miejscu.

– W razie niepodjęcia pisma w terminie 7 dni następuje powtórne zawiadomienie. Doręczenie zastępcze jest skuteczne z upływem ostatniego dnia 14-dniowego okresu – wyjaśnia Irena Bober.

Doręczenie pism, z wyjątkiem zaświadczeń, następuje również za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ten sposób doręczania ma zastosowanie, jeżeli strona o to wnosi albo wyraża na to zgodę.