Korespondencja dotycząca spraw podatkowych ma być przekazywana w wersji wirtualnej i opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Dla określonych czynności w postępowaniu administracyjnym lub podatkowym, takich jak wezwanie na rozprawę, złożenie zeznań lub wyjaśnień czy udzielenie pełnomocnictwa procesowego zostaną dopuszczone elektroniczne formy dokumentów. To niektóre z propozycji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zawarte w projekcie założeń zmian do ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749). Znowelizowana ma też być ustawa z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270), co ma zapewnić kompleksową informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego. Jak wyjaśnia resort, dotychczasowe przepisy pomijają problem informatyzacji tego postępowania. Zmiany mają umożliwić utrwalanie pism stron i sądu w postaci elektronicznej oraz ich składanie do sądu oraz doręczanie uczestnikom w tej formie.
Przy tym dodatkowymi elementami e-pism do sądu administracyjnego staną się podpis elektroniczny zapewniający uwierzytelnienie wnioskodawcy oraz adres elektroniczny strony, jeżeli zażąda ona elektronicznego doręczania jej pism sądu. Ponadto dokumenty te będą składane na adres elektronicznej skrzynki podawczej sądu.