Babcia podatniczki została przyjęta do domu opieki społecznej. Koszty pobytu przekraczały wartość uzyskiwanej przez nią emerytury, w związku z czym, zastępczo różnicę w kosztach ponosiło miasto. Wydatki, które poniosło miasto, musiały być zwrócone albo przez podatniczkę, albo przez jej spadkobierców. Ośrodek określił zobowiązanie za pobyt babci w wysokości 47,5 tys. zł. babcia zmarła 1 stycznia 2011 r. Spadkobiercy 31 maja 2011 r. sprzedali mieszkanie po babci i spłacili należność dla ośrodka. Teraz przy rozliczeniu zbycia nieruchomości chcą te spłatę uwzględnić w kosztach uzyskania przychodu.

Niestety według Izby Skarbowej w Warszawie nie mają do tego prawa.

Długi spadkowe wpływają na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. Jednak pozostają bez wpływu na ustalenie tej podstawy w podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w drodze spadku. Spłata wierzycieli nie jest nakładem zwiększającym wartość lokalu. Obowiązek spłaty wierzycieli jest, na skutek przyjęcia spadku, zobowiązaniem spadkobiercy, które musi uregulować.

Nie można od przychodu odjąć wszystkich wydatków, które miały jakikolwiek związek ze spadkobraniem. Ustawodawca wymienił, co może być kosztem przy sprzedaży mieszkania o nabytego w spadku, a spłata długów nie została wymieniona w art. 22 ust. 6d ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Z samej swej istoty długi nie mogą pomniejszać przychodu do opodatkowania, bo długi nie służą nigdy uzyskaniu przychodu, przychód często jest natomiast wydatkowany na spłatę długów, które obciążają spadkobiercę skoro nie odrzucił spadku.

Zatem wartość zobowiązania z tytułu pobytu babci w domu opieki nie stanowi kosztu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego przez podatniczkę – wnuczkę tytułem spadku. Opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym podatkiem będzie podlegać dochód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym, nabytego w drodze spadku.

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2012 r. (nr IPPB1/415-1098/11-2/EC).