Osoby zaliczone do III grupy podatkowej, które do 31 grudnia 2006 r. sprawowały opiekę nad spadkodawcą na podstawie zawartej umowy z organem gminy, a spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r. i utraciły ulgę mieszkaniową, odzyskają zwolnienie.
Takie regulacje zawiera projekt założeń do zmian w ustawie z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.
Przypomnijmy, że spadkobiercy z III grupy podatkowej nie płacili podatku od odziedziczonej nieruchomości (nieprzekraczającej 110 mkw.), jeśli sprawowali przez co najmniej dwa lata opiekę nad spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy. Od początku 2007 r. ulga ta ma zastosowanie, jeśli osoba zaliczona do III grupy podatkowej sprawowała opiekę nad spadkodawcą na podstawie pisemnej umowy z poświadczonym notarialnie podpisem przez co najmniej dwa lata od poświadczenia podpisów przez notariusza. W konsekwencji, jeśli otwarcie spadku nastąpiło po 31 grudnia 2006 r., zastosowanie miały nowe przepisy. Ustawodawca zapomniał jednak uregulować sytuację osób, które przed wejściem w życie zmian zawarły umowę o opiekę nad spadkodawcą przed organem gminy, a spadkodawca zmarł po wejściu w życie przepisów. Niedoróbkę tych przepisów zauważył też Trybunał Konstytucyjny (wyrok z 5 lipca 2011 r., sygn. akt P 36/10).

Spadkobiercy, którzy musieli zapłacić podatek ze względu na utratę ulgi, będą mogli go odzyskać, składając wnioski do 31 grudnia 2013 r.

W opracowywanej nowelizacji, uwzględniającej też argumenty TK, minister finansów przyzna ulgę mieszkaniową spadkobiercom zaliczonym do III grupy podatkowej, którzy:
● spełnili warunki niezbędne do skorzystania z ulgi w świetle przepisów obowiązujących przed zmianą – zawarli umowę o opiekę przed organem gminy i dwuletni okres sprawowania opieki upłynął przed wejściem w życie nowego przepisu, zaś śmierć spadkodawcy nastąpiła po wejściu w życie zmian,
● zawarli umowę przed organem gminy przed 1 stycznia 2007 r. i dwuletni okres sprawowania opieki upłynął już po tym dniu (pod rządami nowego przepisu).
Etap legislacyjny
Założenia do projektu autorstwa Ministerstwa Finansów