Osoby, które odziedziczyły majątek, ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania i długi spadkodawcy, ale mają też prawo do przypadających na jego rzecz nadpłat oraz zwrotów z urzędu skarbowego.

Czy spadkobierca musi zapłacić zaległe podatki

Podatnik, w stosunku do którego prowadzona była egzekucja administracyjna należności podatkowych, zmarł. Czy postępowanie może być podjęte w stosunku do spadkobierców?

Czy spadkobierca odpowiada tylko za zobowiązania

Spadkobierca nie złożył jeszcze oświadczenia w sprawie spadku. Czy w razie jego przyjęcia będzie odpowiadał tylko za bieżące zobowiązania podatkowe?

Czy zapisobierca odpowiada za zaległości podatkowe

Podatnik otrzymał zapis testamentowy. Czy nabycie rzeczy i praw majątkowych tytułem zapisu pociąga za sobą odpowiedzialność za długi podatkowe spadkodawcy?

Czy można odpowiadać za długi podatkowe firmy

Podatnik otrzymał spadek, w którego skład wchodzi przedsiębiorstwo. Czy spadkobierca odpowiada również za długi firmy?

Czy urząd skarbowy wydaje osobne decyzje

Wszczęte zostało postępowanie podatkowe z udziałem spadkobierców. Czy organ podatkowy orzeknie w odrębnych decyzjach o zakresie odpowiedzialności poszczególnych spadkobierców lub określi wysokość nadpłaty lub zwrotu podatku?

Czy spadkobierca nabywa prawo do nadpłaty

Spadkodawca miał prawo do nadpłaty w podatku dochodowym i zwrotu VAT. Czy kwoty te są zwracane poszczególnym spadkobiercom?

Czy organ podatkowy może ustanowić zastaw

Organ podatkowy zawiadomił spadkobiercę podatnika o dokonaniu wpisu do rejestru zastawów. Czy podstawą do takiego wpisu mogła być decyzja o odpowiedzialności spadkobiercy?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na wszystkie powyższe pytania. Zobacz artykuł w elektronicznym wydaniu eDGP: Czy spadkobierca odpowiada za niezapłacone należności podatkowe.