Minister finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego wzory rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Modyfikacja dotknie formularzy: PIT-40, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz w załączników: PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/M, PIT/Z, PIT/ZG). Zmiany związane są z ostatnią nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 171, poz. 1016).

Od 1 września 2011 r. identyfikatorem podatkowym osób fizycznych objętych rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami VAT jest PESEL. Dla pozostałych podmiotów (w tym płatników PIT) identyfikatorem nadal jest NIP. Zlikwidowany też został wymóg składania zgłoszeń identyfikacyjnych przez podatników PIT nie później niż wraz ze złożeniem zeznania rocznego.

Dodatkowo od początku przyszłego roku w przypadku zmiany miejsca zamieszkania przez osobę fizyczną nieprowadząca firmy lub niebędąca podatnikiem VAT za aktualizację danych będzie uznawane podanie aktualnego adresu zamieszkania w składanej deklaracji lub innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

W związku z tym na drukach PIT składanych przez podatników i płatników NIP został zastąpiony identyfikatorem podatkowym, którym może być m.in. PESEL. Jeśli chodzi o dane adresowe podatnik będzie musiał wpisywać aktualny adres zamieszkania na składanych formularzach. Ponadto z części PIT, w których są informacje o załącznikach, zostały usunięte pozycje dotyczące formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych.

Nowe druki mają wejść w życie 1 stycznia 2012 r.

Zmiany dotyczące NIP zostaną też uwzględnione w: PIT-2, PIT-2A, PIT-3, PIT-12, PIT-4R, PIT-6, PIT-6L, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R. Mają one wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.