W deklaracji trzeba podać ilość surowca zużytego do produkcji, państwo jego pochodzenia oraz ilość litrów wina z podziałem na wino czerwone, różowe i białe. Informację o szacowanej i wprowadzonej do obrotu ilości win ilości win należy złożyć końca sierpnia każdego roku.

Deklarację składa prezesowi Agencji Rynku Rolnego producent albo przedsiębiorca niebędący producentem, wpisany do ewidencji. Producentami są też osoby fizyczne lub prawne, które wyrabiają lub rozlewają wino z upraw własnych w celu wprowadzenia go do obrotu. Deklaracji tej nie muszą składać osoby wyrabiający wino domowym sposobem na użytek własny.

Przychody producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku podatkowego są klasyfikowane jako przychody z innych źródeł i są opodatkowane na zasadach ogólnych. Deklarację podatkową w tym zakresie PIT-36 składa się do końca kwietnia roku następującego po roku, w którym przychody te zostały uzyskane.

Nowy wzór jest załącznikiem do rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 9 grudnia 2011 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 20).