WSA w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że skargę do sądu na decyzję dyrektora izby skarbowej mogą wnieść jedynie osoby, które posiadają w tym interes prawny.

W omawianej sprawie dyrektor urzędu kontroli skarbowej wydał mężowi decyzję określającą zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych. Skargę na tę decyzję małżonkowie złożyli wspólnie. Sąd uznał jednak, że żona podatnika nie może wnieść skargi do sądu na decyzję dotyczącą męża. Uzasadniał, że żona nie ma interesu prawnego w występowaniu ze skargą na decyzję wobec jej męża. Kryterium interesu prawnego – uzasadniał sąd – na którym oparta jest legitymacja do wniesienia skargi, wymaga stwierdzenia związku między sferą indywidualnych praw i obowiązków wnoszącego skargę, a zaskarżonym aktem. Nie ma natomiast znaczenia pozostawanie w związku małżeńskim. Taką wykładnię przepisów potwierdza też art. 6 ust.1 ustawy o PIT, który określa, że małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez siebie dochodów. W efekcie skarga, która wpłynęła do sądu, musiała zostać odrzucona.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I Sa/Go 107/11