Każdy może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie uprawniony do kontaktowania się z organami podatkowymi w jego imieniu, prowadzenia korespondencji, podpisywania i składania zeznań podatkowych itp. Małżonkowie mogą wyznaczyć jednego pełnomocnika.

Tomasz Wilk, ekspert w Sendero Tax & Legal, wyjaśnia, że pełnomocnikiem w postępowaniach prowadzonych przed organami podatkowymi może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również współmałżonek. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oboje małżonkowie wyznaczyli do reprezentowania w sprawach podatkowych jednego pełnomocnika – osobę trzecią.

– Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i złożone we właściwym urzędzie – podkreśla Tomasz Wilk.

Przepisy Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) przewidują pewne wyjątki od tej zasady, które ułatwiają wzajemne reprezentowanie się małżonków w postępowaniach prowadzonych przez fiskusa.

– Organy podatkowe mogą odstąpić od żądania pełnomocnictwa od małżonka strony postępowania podatkowego, jeżeli dana czynność dotyczy kwestii mniejszej wagi, a nie ma wątpliwości, że upoważnienie do działania rzeczywiście istnieje – mówi Tomasz Wilk. Zastosowanie tego domniemania ma jednak charakter uznaniowy i zależy od każdorazowej decyzji urzędnika.

Z kolei gdy postępowanie podatkowe dotyczy wspólnego rozliczenia w PIT małżonków, każdy z nich jest uprawniony do samodzielnego działania w imieniu obojga, bez obowiązku złożenia w urzędzie dokumentu pełnomocnictwa.

Tomasz Wilk przypomina, że od 2011 roku składanie zeznań podatkowych PIT-37 i PIT-36 w formie elektronicznej wspólnie z małżonkiem nie wymaga – jak miało to miejsce w latach poprzednich – złożenia przez drugiego małżonka dokumentu pełnomocnictwa w formie pisemnej na specjalnym formularzu.