Każdy może wyznaczyć pełnomocnika, który będzie uprawniony do kontaktowania się z organami podatkowymi w jego imieniu, prowadzenia korespondencji, podpisywania i składania zeznań podatkowych itp. Małżonkowie mogą wyznaczyć jednego pełnomocnika.

Tomasz Wilk, ekspert w Sendero Tax & Legal, wyjaśnia, że pełnomocnikiem w postępowaniach prowadzonych przed organami podatkowymi może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również współmałżonek. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oboje małżonkowie wyznaczyli do reprezentowania w sprawach podatkowych jednego pełnomocnika – osobę trzecią.

– Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych powinno zostać sporządzone w formie pisemnej i złożone we właściwym urzędzie – podkreśla Tomasz Wilk.