Małżonkowie mogą przekazywać między sobą prawa majątkowe związane z posiadanymi akcjami lub udziały w spółkach kapitałowych. Transakcje te mogą być odpłatne lub w formie darowizny.

Jak mówi Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy ITA DP, fakt odpłatnego przeniesienia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej na małżonka wywołuje analogiczne skutki prawne, jak w sytuacji transakcji pomiędzy osobami obcymi.

Skutki podatkowe takiej transakcji wystąpią w stosunku strony sprzedającej. Oznacza to, że małżonek zbywający udziały (akcje), na podstawie umowy sprzedaży zobowiązany jest do rozliczenia podatku dochodowego (PIT) według stawki 19 proc.

– Przepisy nie przewidują przy tym żadnych preferencji (ulg, zwolnień) dla rozliczenia podatku od transakcji tego typu zawieranych pomiędzy małżonkami – dodaje Jarosław Ziółkowski.

Dochody z kapitałów pieniężnych (m.in. ze zbycia udziałów lub akcji) należy ująć w odrębnym zeznaniu podatkowym PIT-38, które składa się do końca kwietnia następnego roku.

W odniesieniu natomiast do małżonka, który kupuje udziały (akcje), wystąpi obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku umowy sprzedaży praw majątkowych PCC wynosi 1 proc. wartości rynkowej nabywanych walorów. Regulacje z zakresu PCC nie zawierają odrębnych zasad rozliczania tego podatku w przypadku umów sprzedaży, których stronami są małżonkowie.

Podatku można jednak uniknąć w przypadku nieodpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz małżonka na podstawie umowy darowizny.

Jak tłumaczy Jarosław Ziółkowski, czynność ta w ogóle nie podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Nabycie walorów od współmałżonka jest w całości zwolnione od podatku od darowizny, po spełnieniu warunków przewidzianych w przepisach.

Ważne dla skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie szczegółów umowy przez kupującego do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.