Podmioty audytorskie uiszczają co roku opłatę z tytułu nadzoru. W 2011 roku opłata ta wynosi 1,25 proc. przychodów uzyskanych z wykonywania czynności rewizji finansowej (m.in. z badania sprawozdań finansowych). Nie może ona być jednak mniejsza niż 700 zł. Należy pamiętać, że obowiązek ten dotyczy również tych podmiotów audytorskich, które nie wykonywały w danym roku żadnych czynności rewizji finansowej. Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych wnoszą opłaty roczne w formie zaliczek kwartalnych w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po upływie kwartału. Jeżeli suma zaliczek wpłaconych za dany rok kalendarzowy jest wyższa niż obliczona na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3999/57/2011, powstaje nadpłata. Jest ona zaliczana na poczet zaliczek za rok następny albo jest zwracana na pisemny wniosek podmiotu audytorskiego.

– W przypadku niedopłaty należy wnieść brakującą część w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego – mówi Maciej Chorostkowski z Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

W tym samym terminie firmy audytorskie zobowiązane są do przekazania Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów rocznego rozliczenia na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały.