Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) opublikował analizę danych w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego w latach 2004 – 2009. Wynika z niej, że podmioty nadzorowane w zakresie badania sprawozdań finansowych korzystają z usług największych firm audytorskich, w tym w szczególności trzech firm: KPMG, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers.

W 2007 roku 68 proc. podmiotów nadzorowanych zostało zbadanych przez te trzy firmy, w 2008 roku – 65 proc., natomiast w 2009 roku – 53 proc. (wraz z KPMG Audyt Services oraz PricewaterhouseCoopers Polska).

UKNF dostrzegając istotną rolę, jaką w funkcjonowaniu polskiego rynku finansowego pełnią jednostki zainteresowania publicznego, podtrzymuje dotychczasowy postulat dotyczący rotacji również podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Beata Baluta, koordynująca współpracę UKNF z biegłymi rewidentami, wyjaśnia, że zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649 z późn. zm.) kluczowy biegły rewident nie może wykonywać czynności rewizji finansowej w tej samej jednostce zainteresowania publicznego dłużej niż pięć lat.

UKNF chce więc, aby treść art. 89 ust. 1 ustawy wprowadzająca w jednostkach zainteresowania publicznego wymóg rotacji kluczowego biegłego rewidenta została dodatkowo uzupełniona o wymóg rotacji podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.