Z analiz prawnych dokonanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (KRBR) wynika, że obowiązek wnoszenia tej opłaty dotyczy również przychodów z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej osiągniętych na zasadzie tzw. podwykonawstwa.

Minimalna opłata roczna z tytułu nadzoru (294 zł za 2009 r., 700 zł za 2010 i 2011 r.) nie jest uzależniona od dnia wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych

Józef Król, prezes KRBR wyjaśnia, że w związku z tym podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych powinny zweryfikować przychody osiągnięte od 6 czerwca 2009 r., tj. od momentu wejścia w życie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. nr 77, poz. 649, z późn. zm.). Następnie, jeżeli jest to konieczne należy złożyć korekty rocznych rozliczeń opłaty rocznej z tytułu nadzoru za lata 2009-2010. W przypadku 2011 roku weryfikacji podlega prawidłowość wpłaconych zaliczek. Zaległości należy uiścić na rachunek bankowy Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do 29 lutego 2012 r.

Józef Król podkreśla, że zasada obliczania kwoty opłaty rocznej z tytułu nadzoru obowiązuje też w kolejnych latach.